MEHMET BALiOGLU

Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına Eksik Kayıt Yapılması

Rapor Özet

Rapor Metni

Vilayetler Birliğine üye il özel idareleri tarafından geç gönderilen katılım paylarının 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında eksik muhasebeleştirildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “121 Gelirlerden takipli alacaklar hesabın niteliği” başlıklı 89’uncu maddesinde;

“(1) Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen faaliyet alacaklarından takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.

“Hesaba ilişkin işlemler” başlıklı 90’ıncı maddesinde;

 1. Gelirlerden takipli alacaklar hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir.

  1. Takibe alma işlemleri

   1. İlgili servislerce muhasebe servisine bildirilen takibe alınmış alacaklar, düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile gelirlerden takipli alacaklar hesabına borç, ilgisine göre gelirlerden alacaklar hesabı veya gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabına alacak kaydedilerek takip kayıtları yapılır. İlgili servislerce takibe alma işlemi gün sonuna kadar muhasebeye bildirilir.”

    denilmektedir.

    İlgili mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere idarelerin faaliyetlerinden elde edilen gelirden vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili servisler tarafından takip altına alınacağı, bunların muhasebe servisine bildirileceği, bildirilen tutarların ise 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına aktarılması gerektiği ifade edilmiştir.

    Vilayetler Birliği Ana Tüzüğü’nün “Üyelerin birliğin faaliyet giderlerine katılım payları” başlıklı 24’üncü maddesinde;

    “(1) Birlik üyeleri, en son kesinleşmiş bütçelerinin % 1’ini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.”

    29.11.2017 tarih ve 12 numaralı Vilayetler Birliği Meclis Kararı’nın 8’inci maddesinde;

    “Birliğe üye İl Özel İdarelerince Birliğimize gönderilmesi gereken Katılım Paylarının

    birinci taksitlerinin en geç 31 Mart 2018, ikinci taksitlerinin ise en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar Birlik hesaplarına intikali sağlanarak tahsilatının takibi buna göre yapılacaktır.”

    denilmektedir.

    İlgili mevzuat hükmüyle Birliğe üye il özel idareleri tarafından en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinden %1’lik kısımlarının iki taksit halinde en geç 31 Mart ve 31 Ağustos tarihlerine kadar Birlik hesaplarına aktarılması gerektiği belirtilmiştir.

    Vilayetler Birliği 2018 Yılı Hesabına ilişkin yapılan incelemelerde Birliğe üye olan il özel idarelerinden 1 Eylül 2018 tarihine kadar ödenmeyen katılım paylarının mevcut olduğu, bunlara ilişkin takip prosedürlerinin işlenerek 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına yansıtılmadığı, buna bağlı olarak bilanço hesaplarında hataya neden olunduğu görülmüştür.

    Bu itibarla mevzuat hükümleri gereği vadesi geçmiş olan katılım paylarının takibinin sağlanarak 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına kayıt yapılması gerekmektedir.

    Kamu idaresi cevabında; “Birliğimize üye il özel idaresi ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının göndermiş olduğu katılım payı tutarlarının 31 Mart 2018 – 31 Ağustos 2018 tarihleri arası göndermeleri istenilmiştir. Ancak illerin maddi imkânları doğrultusunda bu tarihte esneme olmaktadır. Bu sebeple katılım payı taksit ödemeleri o yıl sonu baz alınarak göndermeyen iller 31.12.2018 tarih itibariyle takipli hesaplarda takibe alınmaktadır. Mevzuat hükümleri gereğince dönemlerinde takibe alınacaktır.” denilmektedir.

    Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında, üye kamu idarelerinin göndermiş oldukları katılım payı tutarlarının, gönderme tarihlerinde maddi imkânları doğrultusunda esnemeler olduğu ve bunların mevzuat hükümleri gereğince ilgili dönemlerinde takibe alınacağı belirtilmektedir.

    Vilayetler Birliğine üye idareler tarafından en geç Mart ve Ağustos ayı sonları itibariyle gönderilmesi gereken katılım paylarından gönderilmeyen tutarların yıl sonu itibariyle değil yasal süre olan Mart ve Ağustos ayı sonlarında takibe alınması ve 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında izlenmesi gerekmektedir.