MEHMET BALiOGLU

Geçmiş Yıllarda Tamamlanan Bazı Yapım İşlerine Ait Süreli ve Süresiz Teminat Mektuplarının Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Üniversitenin 2019 yılı sonu mizanında, 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabında eski tarihli teminat mektupları tespit edilmiştir.
 • Bu teminat mektuplarının bazıları, tamamlanmış ve kullanıma alınmış yapım işlerine aittir ve 2008 yılına kadar dayanmaktadır.
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre, bu teminat mektuplarının belirli şartlar altında iade edilmesi veya hükümsüz kılınması gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 457 ve 458
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Madde 13 ve 14

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabında bulunan tüm teminat mektupları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmelidir.
 • Tamamlanmış ve kullanıma alınmış yapım işlerine ait teminat mektupları için, kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanma tarihinden itibaren iki yıl geçmiş ise iade edilmeli veya hükümsüz kılınmalıdır.
 • Diğer işlere ait teminat mektupları için ise, işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl geçmiş ise iade edilmeli veya hükümsüz kılınmalıdır.

Rapor Metni

Üniversitenin 2019 yıl sonu mizanında; 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabında Üniversite bünyesinde en eskisi 2008 yılında yapımı tamamlanan ve kullanıma alınan yapım işlerine ait süreli/süresiz teminat mektupları bulunduğu tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin;

910 Alınan teminat mektupları hesabı Hesabın niteliği

Madde 457- (1) Alınan teminat mektupları hesabı, muhasebe birimlerine teminat ve depozito olarak teslim edilen teminat ve garanti mektuplarıyla şahsi kefalete ilişkin belgeler ve bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılır.

Hesaba ilişkin işlemler Madde 458-

(…)

 1. Banka teminat mektupları, isteklinin sözleşme yapmaya yanaşmaması ya da yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi ilgili mevzuatında belirtilen hâllerin, idaresince, muhasebe birimine bildirilmesinden sonra paraya çevrilebilir. Banka teminat mektupları yukarıda belirtilen paraya çevrilme hâllerinin dışında, teminat konusu iş devam ettiği sürece muhafaza edilir.

 2. Yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl

  içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir.

 3. Muhasebe birimlerine teslim edilen teminat ve garanti mektupları ile şahsi kefalete ilişkin belgeler ilgili kanun hükümleri ve aşağıda getirilen düzenlemeler çerçevesinde incelendikten sonra kabul edilerek kayıtlara alınır:

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca alınan teminat mektupları;

1) Muhasebe birimlerine geçici, kesin, ek kesin ve avans teminat mektubu olarak verilen teminat mektupları, kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler doğrultusunda incelendikten sonra teminat olarak kabul edilir.

(…)

Hükümleri uyarınca;

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun, “İade edilemeyen teminatlar” başlıklı 14’üncü maddesinde ifade edildiği üzere 13’üncü maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilmesi, gerekmektedir.

Üniversitenin muhasebe kayıtlarında, geçmiş yıllarda tamamlanan ve kullanımda olan yapım işlerine ait uzun süredir 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabında bulunan teminat mektuplarıyla ilgili yukarıda ifade edilen işlemlerin yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Kamu İdaresinin gönderdiği belgelerden; tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 2020 yılı itibariyle bir çalışma içine girildiği ve çoğunun düzeltildiği anlaşılmakla birlikte bulgu konusu tespitlerin 2019 yılı mali tablolarını etkilediği değerlendirilmiştir.