MEHMET BALiOGLU

Geçici Kabulü Yapılan Yapım İşlerine İlişkin Tutarların Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından İlgili Duran Varlık Hesabına Aktarılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

Mahalli İdare birimlerinin maddi duran varlıkların takibi konusunda yaşadığı sorunlar ve alınması gereken önlemler.

Temel Bulgular

  • Yapılmakta olan yatırımlar için yapılan harcamaların geçici kabul tarihinden önce ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılması gerekiyor.
  • Geçici kabulü yapılmamış işlerin toplam bedeli 116.556.868,26 TL’dir.
  • İdarenin Fen İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü arasında koordinasyonsuzluk bulunmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 204 ve 205’inci maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Geçici kabul işlemleri sırasında ilgili müdürlük tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi verilmesi.
  • Bu doğrultuda geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılması.
  • Fen İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi.

Rapor Metni

Geçici kabulü yapılan ve ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılması gereken yol ile bina yapım ve bakım işlerine ait harcamalarının hâlihazırda 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında takip edildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 204 ve 205’inci maddelerine göre; yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını

gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi, tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların da bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, 31.12.2022 tarihi itibariyle İdarenin 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 355.954.809,52 TL borç bakiyesi vermektedir. Fen İşleri Müdürlüğünden alınan veride ise henüz geçici kabulü yapılmamış işlerin toplam bedeli 116.556.868,26 TL’dir. Geçici kabul tarihi itibariyle 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabının alacaklandırılıp ilgili varlık hesabına borç kaydedilmesi gereken tutarların hangi varlık hesabını ne kadar ilgilendirdiği tespit edilememiştir. Söz konusu durumun İdarenin Fen İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü arasındaki koordinasyonsuzluktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen denetim tespitine istinaden, İdare tarafından bulguda yer alan hususa iştirak edilmiş ve gerekli düzeltici işlemlerin tesis edileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, geçici kabul işlemleri sırasında ilgili müdürlük tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi verilmesi bu doğrultuda geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılması gerekmektedir.