MEHMET BALiOGLU

Geçici Kabulü Yapılan İşlere Ait Ödemelerin Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından İlgili Varlık Hesaplarına Aktarılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Bayraklı Belediyesi tarafından, geçici kabulü yapılan işlere ait ödemelerin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında bekletilip ilgili varlık hesaplarına aktarılmadığı.

Temel Bulgular

  • Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen söz konusu işlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
  • Sonuç olarak geçici kabulü ya da kabulü yapılan işlere ait ödemelerin ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarımları yapılmadığından bilançoda 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının 4.225.094,88 TL tutarında fazla olarak göründüğü tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına ilişkin olarak düzenlenen “Hesabın niteliği” başlıklı 204’üncü maddesi.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Hesabın işleyişi” başlıklı 205’inci maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye tarafından geçici kabulü yapılan işlere ait ödemelerin ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarımları yapılmalı ve bilançoda 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının 4.225.094,88 TL tutarındaki fazla gider dikkate alınmamalıdır.

Rapor Metni

Bayraklı Belediyesi tarafından, geçici kabulü yapılan işlere ait ödemelerin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında bekletilip ilgili varlık hesaplarına aktarılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına ilişkin olarak düzenlenen “Hesabın niteliği” başlıklı 204’üncü maddesinde; bu hesabın, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Anılan Yönetmelik’in “Hesabın işleyişi” başlıklı 205’inci maddesinde ise; gerek yılı içerisinde gerekse yıllara sari olarak yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak tutarların, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına borç kaydedileceği, tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların ise bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, Belediye tarafından 2018 yılı içerisinde veya daha öncesinde geçici kabulü ya da kabulü yapılan işlere ait ödemelerin ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarımlarının yapılmadığı, 2018 yılı sonu itibarıyla ise halen 258 Yapılmakta Olan

Yatırımlar Hesabında izlendiği görülmüştür. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen söz konusu işlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 6: Geçici Kabulü Yapıldığı Halde Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında İzlenmeye Devam Eden İşler

İŞİN ADI

GEÇİCİ KABUL veya KABUL

TARİHİ

TUTAR

(TL)

Nafiz Gürman Kapalı Pazar Yeri

Yapılması İşi

01.10.2018

2.317.670,85

Bayraklı Belediyesi Sınırlarında

Muhtelif Sokaklarda Asfalt Serilmesi Ve Temini

27.11.2018

1.010.798,63

Hizmet Binalarındaki Teras Çatıların

Ahşap Oturtma Çatıya Çevrilmesi İşi

25.12.2018

212.708,12

Muhtelif Parklarda Dökme Kauçuk

Yapım İşi (22/d)

15.05.2018 (Kabul Tarihi)

76.818,00

Muhtelif Parklarda Aydınlatma

Yapım İşi (22/d)

23.03.2018 (Kabul Tarihi)

7.670,00

Yeni Hizmet Binası Otoparkına Sinyalizasyon Yapılması İşi

13.04.2017

113.280,00

Bayraklı Belediyesi Muhtelif

Sokaklarına Kilit Parke Yapılması İşi

07.05.2018

486.149,28

Sonuç olarak geçici kabulü ya da kabulü yapılan işlere ait ödemelerin ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarımları yapılmadığından bilançoda 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının 4.225.094,88 TL tutarında fazla olarak göründüğü tespit edilmiştir

Kamu idaresi cevabında; “Geçici kabulü yapılan işlere ait ödemelerin 258 yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenilen tutarlar ilgili ihale birimi tarafından düzenlenen geçici kabul tutanağı ile birlikte ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılmasına ilişkin muhasebe kayıtları yapılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında, bulguda aktarılan tespitler doğrultusunda gerekli kayıtların yapıldığı ifade edilmişse de, aktarılan hatalı muhasebe kayıtları bilançoda 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının 4.225.094,88 TL tutarında fazla olarak görünmesine sebebiyet vermiştir.

Bu haliyle söz konusu hesabın güvenilir veri içermediği değerlendirilmektedir.