MEHMET BALiOGLU

Geçici Kabulü Tamamlanan İşlerin Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Tutulması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversite bünyesinde yapımı tamamlanan ve geçici kabulü yapılan bazı yapım işleri, hatalı olarak 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında takip edilmiştir.
  • Bu durum, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 187. ve 188. maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.
  • Hata, 2020 yılında düzeltilmiş olsa da 2019 yılı mali tablolarını etkilemeye devam etmektedir.
  • Söz konusu uygulama, Üniversite mali tablolarında 258 Hesabının fazla, 251 ve 252 Hesaplarının ise eksik görünmesine neden olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 187: 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının; kamu idarelerine ait yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hâllerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hâllerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 188 (b): Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilir.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında yer alan 19.555.983,05 TL’lik tutarın; 16.532.969,64 TL’si Binalar Hesabına, 3.023.013,41 TL’si ise Yeraltı Yerüstü Düzenleri Hesabına aktarılmalıdır.

Rapor Metni

Üniversite bünyesinde yapımı tamamlanan bazı yapım işlerinin geçici kabulü yapılmasına rağmen 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında takip edildiği tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Hesabın Niteliği” başlıklı 187’nci maddesinde, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının; kamu idarelerine ait yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hâllerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hâllerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Hesabın işleyişi” başlıklı 188’inci maddesinin (b) bendinde ise, “Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilir.” denilmek suretiyle, geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların ilgili duran varlık hesabına aktarılması gerektiğini hüküm altına almıştır.

Buna göre tamamlanarak geçici kabulü gerçekleştirilen dört yapım işine ilişkin olarak 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında yer alan 19.555.983,05 TL nin 16.532.969,64 TL’sinin Binalar Hesabına 3.023.013,41 TL’sinin Yeraltı Yerüstü Düzenleri Hesabına alınması

gerekmektedir.

2020 yılı içinde düzeltici işlem tesis edilmiş olsa da hatanın 2019 yılı mali tablolarına etkisi devam etmektedir. Söz konusu uygulama Üniversite mali tablolarında 258 Hesabının fazla, 251 ve 252 Hesaplarının ise eksik görünmesine neden olmaktadır.