MEHMET BALiOGLU

Geçici Kabule Tabi Muhtelif İşlere Ait Ara Hakediş Ödemelerinin Doğrudan İlgili Varlık Hesabında Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kastamonu Üniversitesi’nde yapılan incelemede, geçici kabule tabi işlere ait ara hakediş ödemelerinin Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda izlenmesi gerekirken, doğrudan ilgili varlık hesaplarında muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir.
  • Bu durum, 2019 yılı içerisinde 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nın 1.672.810,37 TL tutarında eksik kullanılmasına sebep olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 187: Yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan harcamalar, geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın onaylandığı tarihte veya işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda izlenir.
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 188: Yılı içerisinde veya yıllara sari olarak yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak tutarlar, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’na borç kaydedilir. Geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar ise bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilir.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Geçici kabule tabi işlere ait ara hakediş ödemeleri, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 187. ve 188. maddelerine uygun olarak 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda izlenmelidir.
  • Geçici kabul öncesi yapılan ara hakediş ödemeleri, doğrudan ilgili varlık hesaplarında değil, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda muhasebeleştirilmelidir.

Rapor Metni

Kastamonu Üniversitesi tarafından yapılan geçici kabule tabi muhtelif işlere ait ara hakediş ödemelerinin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmediği ve doğrudan ilgili varlık hesaplarında muhasebeleştirildiği görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına ilişkin olarak düzenlenen “Hesabın niteliği” başlıklı 187’nci maddesinde; bu hesabın, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Anılan Yönetmelik’in “Hesabın işleyişi” başlıklı 188’inci maddesinde ise; gerek yılı içerisinde gerekse yıllara sari olarak yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak tutarların, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına borç kaydedileceği, tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların ise bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, yıl içerisinde birden fazla hakedişle ödemesi yapılıp ardından aynı yıl içerisinde geçici kabulü yapılmış olan işlerde, geçici kabul öncesi ara hakediş ödemelerinin, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmediği, doğrudan ilgili duran varlık hesabına borç kaydedildiği görülmüştür. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen söz konusu işlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

İŞİN ADI

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

2019 Yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Külliye Alanı ile İlçelerdeki M.Y.O’ların Bakım Onarım İşi

25.07.2019

Kastamonu Üniversitesi Taşköprü M.Y.O Doğalgaz Dönüşüm İşi

09.08.2019

Gönderilen ödeme emri belgeleri üzerinden yapılan incelemede geçici kabule tabi söz konusu işlere ait ödemelerin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının borç kısmına kaydının hiç yapılmadığı, geçici kabul yapılmadan önce doğrudan ilgili varlık hesabında

aktifleştirildiği görülmüştür.

Sonuç olarak geçici kabule tabi işlere ait ara hakediş ödemelerinin, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmeden, işlerin geçici kabul yapılmış gibi doğrudan ilgili duran varlık hesabında muhasebeleştirilmesi nedeniyle, 2019 yılı içerisinde söz konusu hesabın 1.672.810,37 TL tutarında eksik kullanıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla Üniversite mizanında 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının borç ve alacak kısmının aynı tutarda eksik olarak göründüğü değerlendirilmektedir.