MEHMET BALiOGLU

Geçici Kabul Noksanlıkları İçin Tutulan Teminat Kesintilerinin Muhasebe Kayıtlarına Yansıtılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Yapım işi ihalelerinde geçici kabul noksanlıkları için teminat olarak kesilen tutarların 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmediği tespit edilmiştir.
 • Bu uygulama sebebiyle yapılan iş tutarı faturaya ve dolayısıyla 830 Bütçe Giderleri Hesabına eksik geçmekte, öte yandan gerçekleştirilen iş miktarı 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar ve 920 Gider Taahhütleri hesaplarına doğru yansıtılmamakta ve teminat olarak tutulan değerler 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında yer almamaktadır.
 • Söz konusu hatalı uygulama tüm yapım işlerinde yapılmakla birlikte 2018 yıl sonu itibarıyla yalnızca “Postacılar Mahallesi’nde Kültür Merkezi Yapılması İşi”ne dair toplam 55.275,35 TL’lik geçici kabul noksanlığı için henüz iadesi yapılmamış teminat kesintisi bulunmaktadır.
 • Bu tutarın 330.15 Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem. Hesabının alacağında yer alması gerekmektedir.
 • Sonuç olarak, bahsedilen hatalı hususlar neticesinde 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı bilançoda olması gerekenden 55.275,35 TL eksik görünmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Tip Sözleşmenin 30’uncu maddesi
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 257’nci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Yapım işi ihalelerinde geçici kabul noksanlıkları için teminat olarak kesilen tutarların 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.
 • Bulunması gereken ancak bulunmayan tutarlar için düzeltici muhasebe kayıtları yapılmalıdır.
 • Kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususlara iştirak edilerek düzeltici mahiyette muhasebe kayıtlarının yapılması işlemlerine başlandığı ifade edilmektedir. Ancak, bulguda belirtilen hata ve eksiklikler İdarenin 2018 yılı bilançosuna yansımaktadır. Bu itibarla, 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 55.275,35 TL tutarında hata barındırması dolayısıyla bilançoda doğru ve güvenilir veri içermemektedir.

Rapor Metni

Bayraklı Belediyesinin yapım işi ihalelerine ilişkin yapılan incelemede, mevzuat uyarınca geçici kabul noksanlıkları için teminat olarak kesilen tutarların 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmediği görülmüştür.

Tip Sözleşmenin 30’uncu maddesinde;

 • Birim fiyatlı sözleşmelere ilişkin düzenlenen hakedişlerde tamamlanmış ancak kesin hesabı idareye verilmemiş imalatlara ait tutarların %5’inin tutulacağı ya da bu tutar kadar teminat mektubu alınacağı ve kesin hesaplar idare tarafından onaylanmadıkça bu tutarların

  ödenmeyeceği yahut teminat mektubu alınması halinde iade edilmeyeceği,

 • Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde geçici kabul noksanlıkları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının %3’üne karşılık gelen kısmın tutulacağı ya da bu tutara karşılık gelen kısım karşılığında teminat mektubu alınacağı ve tutulan bu değerlerin geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul tarihinden sonra yükleniciye iade edileceği,

düzenlenmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının niteliğine ilişkin 257’nci maddesinde; bu hesabın nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Bayraklı Belediyesi tarafından geçici kabul noksanlıkları için teminat kesintilerinin her bir hakedişin icmal kısmından yapıldığı, bu sebeple aslında teminat olarak kesilen miktarların ilgili teminat hesabına kaydedilip izlenmesi gerekirken, işin imalat tutarları üzerinden kesilip herhangi bir muhasebeleştirmenin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu uygulama sebebiyle yapılan iş tutarı faturaya ve dolayısıyla 830 Bütçe Giderleri Hesabına eksik geçmekte, öte yandan gerçekleştirilen iş miktarı 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar ve 920 Gider Taahhütleri hesaplarına doğru yansıtılmamakta ve teminat olarak tutulan değerler 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında yer almamaktadır.

Söz konusu hatalı uygulama tüm yapım işlerinde yapılmakla birlikte 2018 yıl sonu itibarıyla yalnızca “Postacılar Mahallesi’nde Kültür Merkezi Yapılması İşi”ne dair toplam 55.275,35 TL’lik geçici kabul noksanlığı için henüz iadesi yapılmamış teminat kesintisi bulunmaktadır. Aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda bu tutarın 330.15 Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem. Hesabının alacağında yer alması gerekmektedir.

Sonuç olarak, bahsedilen hatalı hususlar neticesinde 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı bilançoda olması gerekenden 55.275,35 TL eksik görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Yapım işi ihalelerinde geçici kabul noksanlıkları için teminat olarak kesilen tutarların 330 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabına kaydedilmesi ile ilgili ihale birimlerine bilgi verilmiştir. Farklı hesaba kaydedilmiş geçici kabul noksanlıkları 330 Alınan Depozito ve Teminatlar hesabına kaydedilmesi hesabına alınarak düzeltme muhasebe

kaydı yapılması işlemlerine başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususlara iştirak edilerek düzeltici mahiyette muhasebe kayıtlarının yapılması işlemlerine başlandığı ifade edilmektedir. Ancak, bulguda belirtilen hata ve eksiklikler İdarenin 2018 yılı bilançosuna yansımaktadır. Bu itibarla,

330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 55.275,35 TL tutarında hata barındırması dolayısıyla bilançoda doğru ve güvenilir veri içermemektedir.