MEHMET BALiOGLU

Geçici Kabul İşlemleri Yapılan Maddi Duran Varlık Yatırımına İlişkin Tutarın İlgili Olduğu Varlık Hesabına Alınarak Mali Tablolarda Gösterilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Geçici kabul işlemleri yapılan 1. Etap Peyzaj Yapım İşine ilişkin 23.195.436 TL’lik tutar, 2019 yılı mali tablolarında ilgili varlık hesabına (251-Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı) alınmayarak hatalı bir şekilde 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında gösterilmiştir.
  • Bu durum, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 188. maddesine göre hatalı bir uygulamadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 188: Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilmelidir.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Geçici kabul işlemleri tamamlanan 1. Etap Peyzaj Yapım İşine ilişkin 23.195.436 TL’lik tutar, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından çıkarılarak 251-Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına aktarılmalıdır.

Rapor Metni

Geçici kabul işlemleri yapılan maddi duran varlık yatırımına ilişkin tutar, ilgili olduğu varlık hesabına alınarak 2019 yılı mali tablolarında gösterilmemiş, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmeye devam edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabına ilişkin düzenlemeler getiren “Hesabın işleyişi” başlıklı 188’inci maddesine göre; tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilmelidir.

Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü yaklaşık 1.000 Dönümlük Sahada 1’inci Etap Peyzaj Yapım İşinin geçici kabul işlemleri 2019 yılı içinde yapılmıştır. Bu hükümlerden hareketle tamamlanan söz konusu yapım işine ilişkin ödemeler toplamı olan 23.195.436 TL’nin yatırımın geçici kabulünün yapıldığı 31.10.2019 tarihi itibariyle 258 No.lu hesaptan 251 Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının “01.20.02 Parklar ve Yeşil Alanlar” Koduna borç olarak

kaydedilmek suretiyle ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılmadığı ve 2019 yılı bilançosunda hataya neden olunduğu görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre; geçici kabul işlemleri tamamlanan söz konusu yatırıma ilişkin ödemeler toplamının 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından alınarak 251-Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına kaydedilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu şekilde işlem yapılmayarak 251-Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının ve 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının muhasebe kayıtlarına hatalı yansıması sonucu 2019 yılı mali tablolarında 23.195.436 TL’lik hataya neden olunmuştur.