MEHMET BALiOGLU

Geçerlilik Süresi Dolan Teminat Mektuplarının İade Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Geçerlilik süresi dolan ve yükleniciye iadesi yapılmayan teminat mektuplarının bulunduğu tespit edilmiştir.
 • Üniversite tarafından alınan ve geçerlilik süreleri dolduğu halde yüklenicilerine iade edilmeyen toplam 656.521,00 TL tutarında teminat mektubu bulunmaktadır.
 • Söz konusu teminat mektupları 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı ve 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesaplarından düşülmemiştir.
 • İlgili nazım hesaplar doğru tutarı göstermemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun 13. Maddesi
 • 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun 14. Maddesi
 • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 457. Maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Teminat mektuplarının iadesi konusunda başlatılan çalışmaların sonuçlandırılması gerekmektedir.
 • 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı ve 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesaplarının güncellenmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Teminat Mektuplarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, geçerlilik süresi dolan ve yükleniciye iadesi yapılmayan teminat mektuplarının bulunduğu tespit edilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun “Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinde aynen;

Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

 1. Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,

 2. Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, yükleniciye iade edilir.

” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un 14’üncü maddesinde, mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplarının hükümsüz kalacağı ve bankasına iade edileceği, teminat mektubu dışındaki teminatların ise sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabına ilişkin olarak düzenlenen “Hesabın niteliği” başlıklı 457’nci maddesinde; söz konusu hesabın, muhasebe birimlerine teminat ve depozito olarak teslim edilen teminat ve garanti mektuplarıyla şahsi kefalete ilişkin belgeler ve bunlardan ilgililerine geri verilenler

veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde üniversite tarafından mal ve hizmet ihalelerine ilişkin olarak yüklenicilerden alınan ve geçerlilik süreleri dolduğu halde yüklenicilerine iade edilmeyen toplam 656.521,00 TL tutarında teminat mektubunun bulunduğu ve söz konusu teminat mektuplarının 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı ve 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesaplarından düşülmediği tespit edilmiştir.

İdare tarafından teminat mektuplarının iadesi konusunda çalışmalara başlanıldığı ancak sonuçlandırılmadığı anlaşıldığından, izleme ve bilgi verme fonksiyonu olan bilanço dip notu niteliğindeki ilgili nazım hesapların doğru tutarı göstermediği değerlendirilmektedir.