MEHMET BALiOGLU

Geçerlilik Süresi Dolan Teminat Mektuplarının İade Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında yapılan incelemede, vadesi geçmiş ve hükümsüz hale gelmiş 66 adet teminat mektubu tespit edilmiştir.
  • Bu teminat mektuplarının toplam tutarı 5.878.076,00 TL’dir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 05.01.2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun “Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi” başlıklı 13. maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Vadesi geçmiş ve hükümsüz hale gelen teminat mektuplarının durumunun, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması.

Rapor Metni

Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında teminat mektuplarına ilişkin yapılan incelemede, toplam tutarı 5.878.076,00 TL olan 66 adet teminat mektubunun vadesinin geçtiği ve hükümsüz hale geldiği tespit edilmiştir.

05.01.2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun “Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinde aynen;

“Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

  1. Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı,

  2. Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise