MEHMET BALiOGLU

Geçerlilik/İkna Edicilik ve Tutarlılık Kriterlerinin Sağlanmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • 2018 yılı Performans programında, performans hedeflerinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı ve performans göstergelerinin belirlenmediği.
  • Faaliyet raporunda yer alan gerçekleşme sonuçları ikna edicilik/geçerlilik ve tutarlılık kriterlerini karşılamıyor.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • 6085 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Performans hedef ve göstergelerinin mevzuata uygun olarak yeniden düzenlenmesi.
  • Daha ölçülebilir ve somut göstergelerin eklenmesi.
  • Hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının ikna edicilik/geçerlilik ve tutarlılık kriterlerini sağlaması için azami özen gösterilmesi.

Rapor Metni

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’e göre, Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi gerekmektedir.

Mezkur Yönetmelik’te kamu idarelerinin, faaliyet raporlarını hazırlarken tutarlılık ilkesine riayet etmesi gerektiği belirtilmektedir. Tutarlılık kriteri değerlendirmesi, performans programlarında ve faaliyet raporlarında sunulan performans hedefleri ve göstergeler arasındaki tutarlılığın gözden geçirilmesi vasıtasıyla gerçekleştirilir. Performans programında gerçekleştirilmesi planlanan performans hedeflerinin gerçekleşme sonuçlarının faaliyet raporunda gösterilmesi gerekmektedir. Kamu idarelerinin, performans programlarındaki göstergeleri kullanarak faaliyet raporlarında başarılarını raporlaması beklenmektedir.

Bu doğrultuda yapılan incelemelerde; İdarenin 2018 yılı Performans programında, performans hedeflerinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı ve performans göstergelerinin belirlenmediği görülmüştür. Dolayısıyla faaliyet raporunda yer alan gerçekleşme sonuçları ikna edicilik/geçerlilik ve tutarlılık kriterlerini karşılamamaktadır

Kamu idaresi cevabında; “Kurumumuz 2020-2024 Stratejik Plan döneminde, performans hedef ve göstergeleri yeniden düzenlenecek olup mevzuata uygun hale getirilecek ve daha ölçülebilir, somut göstergeler eklenecektir. Hazırlanacak hedefler bulguda belirtilen gerçekleşme sonuçlarının ikna edicilik/geçerlilik ve tutarlılık kriterlerinin sağlanması adına azami özen gösterilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; 2020-2024 Stratejik Plan döneminde, performans hedef ve göstergelerinin yeniden düzenlenerek mevzuata uygun hale getirileceği, daha ölçülebilir ve somut göstergelerin ekleneceği, hazırlanacak olan hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının; ikna edicilik/geçerlilik ve tutarlılık kriterlerini sağlaması adına azami özen gösterileceği, belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.