MEHMET BALiOGLU

Gecekondu Fonu Oluşturulmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre belediyeler, belirli amaçlar için bir fon hesabı kurmakla yükümlüdür.
  • Belediye, bu fon hesabını açmamış ve bütçede bu fon için herhangi bir tertip açmamıştır.
  • Fon hesabının açılmaması, Gecekondu Kanunu’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini engelleyebilir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 12. maddesi
  • 03.05.1985 tarih ve 247 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesi
  • 16.08.1985 tarih ve 250 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2. madde

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye, Gecekondu Kanunu’na göre kurmakla yükümlü olduğu fon hesabını açmalıdır.
  • Belediye, bütçesinde bu fon için gerekli tertibi açmalıdır.
  • Belediye, fon hesabını düzenli olarak takip etmeli ve hesaptaki para hareketlerini kayıt altına almalıdır.

Rapor Metni

775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun “Fonların teşkili ve kullanılması” başlıklı 12’nci maddesinde bu Kanun’daki amaçların gerçekleştirilmesi için 5218, 5223, 6188 ve 7367 sayılı kanunlarla veya bu Kanun hükümlerine dayanılarak belediyelerin mülkiyetine geçen arazi ve arsaların veya izinsiz yapı yapılmak suretiyle işgal edilmiş bulunan belediyeye ait sahaların ve bu arazi ve arsalar üzerinde belediyelerce yaptırılan veya çeşitli şekillerde yapılarak belediyelere intikal eden yapıların, bu Kanun’un gerektirdiği hallerde, kiralarından, satışlarından veya sair şekillerde kıymetlendirilmelerinden elde edilecek gelirlerin ilgili belediyelerce açılacak özel hesapta toplanarak bir fon teşkil edileceği hükme bağlanmıştır.

03.05.1985 tarih ve 247 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 16.08.1985 tarih ve 250 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2’nci maddesi hükmü gereğince 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 12’nci maddesine göre kurulması öngörülen fonların idaresi ile bu fonlara ait her türlü hak ve vecibeler ilgili belediyelere devredilmiş olup belediyelerin bu hak, yetki ve görevleri yetkili organları eliyle kullanacakları hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, belediyelerin Kanun’da belirtilen kaynaklardan elde ettiği gelirlerinin özel hesapta toplanacağı bir fon teşkil etmeleri

gerekmektedir.

Belediyenin mali iş ve işlemlerinin incelenmesinde, yukarıdaki amaçlar için kullanılmak üzere herhangi bir fon oluşturulmadığı, bütçede bu fon için herhangi bir tertip açılmadığı ve bankada ayrı bir hesap bulundurulmadığı görülmüştür.

Mevzuata göre açılması istenen bu fon hesabının açılmaması 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini engelleyebilecektir.

Kamu idaresi cevabında; “Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından 24.06.2019 tarihinde Halk Bankası Gaziemir Şubesi nezdinde Gecekondu Fonu hesabı açılmasıyla ilgili gerekli iş ve işlemler yapılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edildiği belirtilmiştir. Yapılacak işlemlerin takibi için bulgu konusu tespitin devam edip etmediği sonraki yıl denetimlerinde izlenecektir.