MEHMET BALiOGLU

Gecekondu Fonu İçin Gönderilen Paraların İdarenin Diğer Banka Hesaplarında Takip Edilmesi ve Gecekondu Fonundaki Paraların Mevzuatında Belirtilen Amaca Aykırı Olarak İdarenin Diğer Harcamalarında Kullanılması

Rapor Özet

ANA KONU VE TEMEL BULGULAR

  • Gecekondu fonu için gönderilen paralar İdarenin bu fona mahsus banka hesabı olmasına rağmen diğer cari hesaplarında takip edilmekte ve söz konusu paralar mevzuatında belirtilen amaca aykırı olarak İdarenin diğer harcamalarında kullanılmaktadır.

Rapor Metni

Gecekondu fonu için gönderilen paralar İdarenin bu fona mahsus banka hesabı olmasına rağmen diğer cari hesaplarında takip edilmekte ve söz konusu paralar mevzuatında belirtilen amaca aykırı olarak İdarenin diğer harcamalarında kullanılmaktadır.

775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun “Fonların teşkili ve kullanılması” başlıklı 12’nci maddesinde;

“Bu Kanundaki hizmetlerin yürütülebilmesi için aşağıdaki kaynaklardan sağlanacak gelirler, Türkiye Emlak Kredi Bankasında, ilgili belediyeler adına açılacak özel hesaplarda toplanarak birer fon teşkil edilir:

  1. 5218, 5223, 6188 ve 7367 sayılı kanunlarla veya bu kanun hükümlerine dayanılarak belediyelerin mülkiyetine geçen arazi ve arsaların veya izinsiz yapı yapılmak suretiyle işgal edilmiş bulunan belediyeye ait sahaların ve bu arazi ve arsalar üzerinde belediyelerce yaptırılan veya çeşitli şekillerde yapılarak belediyelere intikal eden yapıların, bu kanunun gerektirdiği hallerde, kiralarından, satışlarından veya sair şekillerde kıymetlendirilmelerinden elde edilecek gelirler,
  2. 24 üncü madde gereğince alınacak katılma payları,
  3. (Değişik: 6/5/1976 – 1990/1 md.) Belediye Meclislerince gerekli görülen hallerde belediye bütçelerine konacak ödenekler,
  4. 1580 sayılı Kanunun 5116 sayılı Kanunla değiştirilen 110’uncu maddesinin 19’uncu fıkrasında yazılı gelir kaynağı hasılatından arta kalmış veya kalacak kısımlar,
  5. Devlet bütçesinden veya 15’inci maddede sözü geçen fondan bu fona aktarılmak suretiyle yapılacak yardımlar,
  6. Diğer kanunlarla bu fona katılması kabul edilen sair gelirler,
  7. Fondan verilen kredilerin taksit ve faizleri,
  8. Her türlü bağış ve yardımlar,
  9. Fonda toplanacak paraların faiz ve sair gelirleri” denilmektedir.

Diğer yandan, Mezkûr Kanun’un 13’üncü maddesinde ise bu fonlarda toplanan paraların Toplu Konut İdaresi Başkanlığının izni alınmak şartıyla, belediyelerce nerelerde kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, gecekondu fonu için Türkiye Halk Bankası AŞ İstanbul Kızıltoprak Şubesinde banka hesabı açılmasına rağmen söz konusu hesabın herhangi bir işlem görmediği tespit edilmiştir. Ancak;

İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı; 21.02.2020 tarihli ve ..-E.20742 sayılı yazısı ile, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği, 2019 yılı Kadıköy ilçesi sınırları içerisindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinden elde edilen kısmın %10’luk payı olan 73.858,89 TL’yi Kadıköy Belediyesine göndermiştir. Söz konusu tutar, kanun hükmünün aksine Belediyenin cari hesaplarına kaydolmuş ve cari harcamalarda kullanılmıştır.

Yukarıda yer alan denetim tespitinden sonra, İdare tarafından gecekondu fonuna ait gelirler için kamu bankasında özel bir hesap açılacağı ve özel hesapta toplanacak bedelin mevzuatta belirlenen amaçlar için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Gecekondu gelirlerinin bu fon için açılan hesapta takip edilmesi ve söz konusu gelirlerin mevzuatta sayılan amaçlar için kullanılması gerekmektedir.