MEHMET BALiOGLU

Gecekondu Fonu Hesabının Amacı Dışında Kullanılması

Rapor Özet

Ana Konu

 • Serdivan Belediyesi’nin 4706 sayılı Kanun kapsamında yaptığı satışlardan Belediyeye aktarılması gereken payların tahakkuk ve takibine ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması.
 • Belediyenin banka hesapları arasında gecekondu fonu hesabı bulunmaması.
 • 4706 sayılı Kanun kapsamında yapılan satışlardan 2018 yılına ilişkin Belediyeye gönderilmesi gereken %10’luk fon payı tutarının toplamının 54.356,13 TL olması ve bu tutarın tamamının Belediye vergi borcuna karşılık mahsup edilmesi sonucu Belediye Mali Tablolarının 54.356,13 TL eksik görünmesi.

Temel Bulgular

 • Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinden tahsil edilen kısmın %10’unun, ilgili belediyelerin 775 sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulan gecekondu fon hesabına aktarılması gerekirken, Serdivan Belediyesi tarafından bu payın tahakkuk ve takibi yapılmamaktadır.
 • 775 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde, belediyelerce, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının izni alınmak şartıyla, gecekondu fonunda toplanan paraların belirtilen amaçlar dışında kullanılamayacağı belirtilmiştir. Ancak Serdivan Belediyesi, gecekondu fonuna aktarılması gereken %10’luk payı Belediye vergi borcuna karşılık mahsup etmiştir.
 • Bu durum sonucunda Belediye Mali Tabloları 54.356,13 TL eksik görünmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu
 • 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Belediyenin 4706 sayılı Kanun kapsamında yaptığı satışlardan Belediyeye aktarılması gereken payların tahakkuk ve takibinin yapılması.
 • Belediyenin banka hesapları arasında gecekondu fonu hesabının açılması.
 • 775 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılmak üzere gecekondu fonunda toplanan paraların kullanılmaması.

Rapor Metni

775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine göre oluşturulması gereken fon hesabının oluşturulmadığı, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazlarının satış bedellerinden aktarılması gereken payın, fon hesabına kaydedilmediği görülmüştür.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun “Taksitle ödeme, satış bedelinden pay verilmesi, belediyelere devir” başlıklı 5 inci maddesinin 5 inci fıkrasında;

“Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin tahsil edilen kısmından öncelikle yerinde muhafaza edilemeyen yapıların tasfiyesinde kullanılmak şartıyla % 10’u, ilgili belediyelerin 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulan fon hesabına aktarılır. Kalan kısmından ise ilgili belediyeye % 30, varsa büyükşehir belediyesine % 10 oranında pay verilir. …Bu paylar tahsilini takip eden ayın yirmisine kadar ilgili idarelerin hesaplarına aktarılır

denilmektedir.

775 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde;

Buna göre 12 nci madde gereğince teşkil edilen fonda toplanan paralar, belediyelerce, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının izni alınmak şartıyla:

 1. Bu kanundaki amaçlarda kullanılmak üzere arsa sağlanmasında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onanan plan ve projelere göre halk konutu, nüve konut veya geçici misafir konutu yapılmasında,

 2. Islah olunacak gecekondu bölgeleri ile yeniden tesis edilecek önleme bölgelerinin yol, meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzerleri gibi kamu hizmet ve tesislerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onanan projelerine göre yapılmasında veya onarılmasında,

 1. Kendi bütçe imkânlarıyla karşılanamayan ve fakat bu kanun gereğince yapılması gereken tespit, harita alımı, plan ve projelendirme hizmetlerinde kullanılır.“ denilmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinde, Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinden tahsil edilen kısmın %10’u, ilgili belediyelerin 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun hükümlerine göre oluşturulan gecekondu fon hesabına, kalan kısmından ise ilgili belediyeye %30, varsa büyükşehir belediyesine %10 oranında pay verileceği, ilgili fonda biriken paraların ise 775 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde açıklanan şekilde kullanılabileceği, bunun dışında kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Serdivan Belediyesince 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında yapılan satışlardan Belediyeye aktarılması gereken payların tahakkuk ve takibine ilişkin Belediye tarafından herhangi bir işlem yapılmamakta ve Belediyenin banka hesapları arasında gecekondu fonu hesabı bulunmamaktadır. Hazine tarafından Belediyeye gönderilmesi gereken tutarların tamamı Belediyenin vergi borçlarından mahsup edilmektedir. İlgili madde kapsamında yapılan satışlardan 2018 yılına ilişkin Belediyeye gönderilmesi gereken %10’luk fon payı tutarının toplamı 54.356,13 TL’dir. Bu tutarın tamamı Belediye vergi borcuna karşılık mahsup edilmiştir.

Bu durum sonucunda Belediye Mali Tabloları 54.356,13 TL eksik görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup gereği yerine getirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle, 2018 yılı mali tablolarında 362.01.99 Fonlar Adına Yapılan Diğer Kesintiler Hesabı 54.356,13 TL eksik görünmektedir.