MEHMET BALiOGLU

Gayrimaddi Hak Alımlarının Haklar Hesabı’nda Muhasebeleştirilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Bilimsel araştırma projeleri kapsamında alınan 150.000 TL’lik ulusal ilahiyat atıf yazılımı ile 380.000 TL’lik akademik veri yönetim sistemi yazılımının 260 Haklar Hesabı yerine 630 Giderler Hesabı’na kaydedilerek doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir.
  • İlgili varlıklar için ayrılması gereken amortisman oranları belirlenmemiştir.
  • Yazılımların 260 Haklar Hesabı’na kaydedilmemesi nedeniyle bilanço ve faaliyet sonuçları tablosunda 530.000 TL’lik hataya sebebiyet verilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 194’üncü maddesi
  • 04.11.2015 tarihli ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 sıra no’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin 6’ncı maddesi
  • 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği
  • 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Yazılım, patent, lisans alımlarının 260 Haklar Hesabı’na kaydedilmesi gerekmektedir.
  • Yıl sonunda 260 Haklar Hesabı’ndaki tutarın tamamına amortisman ayrılması suretiyle giderleştirilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Yapılan incelemelerde bilimsel araştırma projeleri kapsamında alınan 150.000 TL’lik ulusal ilahiyat atıf yazılımı ile 380.000 TL’lik akademik veri yönetim sistemi yazılımının 260 Haklar Hesabı’nda izlenmesi gerekirken, 630 Giderler Hesabı’na kaydedilerek doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir.

27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 194’üncü maddesinde “Haklar hesabı, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır” denilmektedir.

Diğer yandan, ilgili varlıklar için ayrılacak amortisman oranları amortisman ve tükenme paylarına ilişkin açıklamaların yer aldığı 04.11.2015 tarihli ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de 47 sıra no’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile belirlenmiş olup ilgili Tebliğ’in 6’ncı maddesinde;

“ …(2) Ancak, maliyet bedeli, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin eki listede yer alan dayanıklı taşınırların her biri için 14.000 TL’yi, 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte yer alan taşınmazlar için 34.000 TL’yi aşmayan duran varlıklar ile tutarına bakılmaksızın Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar hesap gruplarında izlenen varlıklar için amortisman oranı % 100 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle maliyet bedeli bu tutarlara kadar olan duran varlıklar, hesaplara alındığı yılın sonunda tamamen amorti edilir…” denilerek, maddi olmayan duran varlıklar için amortisman oranı %100 olarak belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversite tarafından gerçekleştirilen yazılım, patent, lisans alımlarının 260 Haklar Hesabı’na alınarak giderleştirilmesinin ve yıl sonunda bu hesaptaki tutarın tamamına amortisman ayrılmak suretiyle giderleştirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede 260 Haklar Hesabı’na kaydedilmeyen yazılım alımları nedeniyle bilanço

ve faaliyet sonuçları tablosunda 530.000 TL’lik hataya neden olunduğu değerlendirilmektedir.