MEHMET BALiOGLU

Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabına Kaydedilmesi Gereken Tutarların Emanetler Hesabına Kaydedilmesi

Rapor Özet

 • 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabına kaydedilmesi gereken taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payının 333 Emanetler Hesabında izlendiği tespit edilmiştir.
 • Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik’te katkı payının süresi içinde katkı payı hesabına aktarılmasından belediye başkanı ve hesap işleri müdürü birlikte sorumludur.
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı, kamu idarelerinin, diğer kamu idareleri adına yaptığı tahsilatların izlenmesi için kullanılmaktadır.
 • Tahsil edilen bu payın 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabında izlenmesi gerekirken 333 Emanetler Hesabında izlenmesi sonucu 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı toplam 4.311.877,32 TL eksik, 333 Emanetler Hesabı 4.311.877,32 TL tutarında fazla görünmektedir.
 • Kamu idaresi cevabında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payının muhasebeleştirilmesinde bundan böyle 362 Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar hesabı kullanılacağı belirtilmiştir.
 • Belediye tarafından kabul edilerek gereğinin yapıldığı bildirilmektedir.
 • 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabına kaydedilmesi gereken 4.311.877,32 TL’lik “taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payının” 333 Emanetler Hesabında izlenmesinin mali mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiştir.
 • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabına kaydedilmesi gereken taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payının 333 Emanetler Hesabında izlendiği tespit edilmiştir.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik’in “Katkı payı hesabı” başlıklı 6’ncı maddesinde;

(1) Belediyelerce katkı payı olarak tahsil olunan tutarlar, tahsil edildiği ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar il özel idarelerine veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına bir bildirim ile beyan edilerek aynı süre içinde katkı payı hesabına yatırılır.

 1. Tahsil edilen katkı payının süresi içinde katkı payı hesabına aktarılmasından belediye başkanı ve hesap işleri müdürü birlikte sorumludur.

 2. Katkı payı hesabının sekreterya hizmetleri il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınca yürütülür. Valilikçe katkı payı hesabının tahsil ve dağıtımına ilişkin gerekli kayıt düzeni kurulur.

 3. Tahsil edilen katkı payının süresi içinde katkı payı hesabına aktarılmaması veya katkı payının başka amaçla kullanılması halinde sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.”

Hükmü yer almaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabının “Hesabın işleyişi” başlıklı 274’üncü maddesinde;

“Bu hesap, bütçe ile ilişkilendirilmeksizin mevzuatları gereği, diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı, kamu idarelerinin, diğer kamu idareleri adına yaptığı tahsilatların izlenmesi için kullanılmaktadır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde alınan katkı payının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 274’üncü maddesi gereğince 362 nolu hesapta izlenmesi gerekmektedir.

Tahsil edilen bu payın 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabında izlenmesi gerekirken 333 Emanetler Hesabında izlenmesi sonucu 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı toplam 4.311.877,32 TL eksik, 333 Emanetler Hesabı 4.311.877,32 TL tutarında fazla görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda belirtildiği gibi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Payının muhasebeleştirilmesinde bundan böyle 362 Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar hesabı kullanılacak olup, 09.05.2019 tarihi itibariyle Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait katkı Payı hesabı 333 Emanetler Hesabındaki bu işle ilgili bakiyenin de 362 hesaba aktarılması yapılmıştır.”

Denilmiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar Belediye tarafından kabul edilerek gereğinin yapıldığı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabına kaydedilmesi gereken 4.311.877,32 TL’lik “taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payının” 333 Emanetler Hesabında izlenmesinin mali mevzuata aykırı olduğu ve Belediyenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.