MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Sonuçlarının Ölçülmesine İlişkin Veri Kayıt Sisteminin Bulunmaması

Rapor Özet

 • Belediyede faaliyet sonuçlarının ölçülmesine ilişkin veri kayıt sistemi bulunmamaktadır.
 • Performans hedeflerinin ulaştığı sonuçlar raporlansa da performansa esas kaynak veri incelendiğinde resmi belgeler üzerinden doğrulama yapılamamıştır.
 • Faaliyet dönemi içerisindeki verilerin toplanması, işlenmesi ve analizine yönelik riskleri tespit edecek, yıl içindeki değişiklikleri takip ederek kontrolünü sağlayacak belgelenmiş prosedürleri olan bir sistem kurulmamıştır.
 • Kamu idaresi cevabında; faaliyet sonuçlarının ölçülmesine ilişkin veri kayıt sisteminin, yönetim bilgi sistemi içerisinde bir modül olarak aktif hale getirilmesi ve bu sisteme ilişkin prosedürlerin hazırlanması çalışmalarının başlatıldığı ve söz konusu hususun en kısa sürede gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

Öneriler ve Eylem Noktaları

 • Belediye, faaliyet sonuçlarının ölçülmesine ilişkin veri kayıt sistemini en kısa sürede kurmalıdır.
 • Sistem kurulurken, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na uygun olarak, performans hedeflerine yönelik tüm performans bilgisinin toplandığı, analiz edildiği ve üretildiği sürecin tamamı kapsanmalıdır.
 • Sistemin kurulması ve işletilmesi için gerekli prosedürler hazırlanmalıdır.
 • Sistemin güvenilirliğini sağlamak için etkin ve risklere uygun iç kontroller oluşturulmalıdır.
 • Sistemin kurulması ve işletilmesi sürecinde karşılaşabilecek riskler tespit edilmeli ve önlemler alınmalıdır.
 • Sistemin kurulması ve işletilmesi ile ilgili olarak çalışanlara eğitim verilmelidir.
 • Sistemin kurulması ve işletilmesi düzenli olarak izlenmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

Rapor Metni

Konak Belediyesinde faaliyet sonuçlarının ölçülmesine ilişkin veri kayıt sisteminin olmadığı görülmüştür.

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na göre faaliyet raporunun yayımlanmasından önce idarenin yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri düzenli olarak izlemesi ve hedefler temelinde performansını ölçüyor olması gerekmektedir. Veri kayıt sistemi bir performans hedefi veya göstergeye yönelik tüm performans bilgisinin toplandığı, analiz edildiği ve üretildiği sürecin tamamıdır. Herhangi bir performans hedefi veya göstergeye ilişkin gerçekleşmenin ölçülmesi ve raporlanabilmesi için bu ölçümün nasıl yapılacağının belirlenmiş olması gerekir.

Performans hedeflerinin ulaştığı sonuçlar raporlansa da performansa esas kaynak veri incelendiğinde resmi belgeler üzerinden doğrulama yapılamamıştır. Veri doğruluğuna ilişkin teyit mekanizması geliştirilmemiştir.

Faaliyet dönemi içerisindeki verilerin toplanması, işlenmesi ve analizine yönelik riskleri tespit edecek, yıl içindeki değişiklikleri takip ederek kontrolünü sağlayacak belgelenmiş prosedürleri olan bir sistem kurulmamıştır.

İdarenin veri kayıt sistemi bulunmadığından performans bilgisinin raporlanmasında kullanılan sistemlerin değerlendirilmesinde bu sistemlerin tam ve doğru veri üretip

üretmediği, veri sistemlerinin güvenilirliği, veri sistemleri üzerinde etkin ve risklere uygun iç kontroller oluşturup oluşturmadığı denetlenememiştir.

Kamu idaresi cevabında; Faaliyet sonuçlarının ölçülmesine ilişkin veri kayıt sisteminin, yönetim bilgi sistemi içerisinde bir modül olarak aktif hale getirilmesi ve bu sisteme ilişkin prosedürlerin hazırlanması çalışmalarının başlatıldığı ve söz konusu hususun en kısa sürede gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Faaliyet sonuçlarının ölçülmesine ilişkin veri kayıt sisteminin, yönetim bilgi sistemi içerisinde bir modül olarak aktif hale getirilmesi ve bu sisteme ilişkin prosedürlerin hazırlanması çalışmalarının başlatıldığı ve söz konusu hususun en kısa sürede gerçekleştirileceği ifade edildiğinden, bulgunun sonraki yıl denetimlerde izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.