MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Raporunun Sunum Kriterlerini Tam Olarak Karşılamaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kamu idaresince hazırlanan faaliyet raporunda, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere ve mali denetim sonuçlarına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.
  • Bu durum, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik’in sorumluluk ve açıklık ilkelerine aykırıdır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresinin faaliyet raporlarında, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere ve mali denetim sonuçlarına ilişkin bilgiye yer vermesi gerekmektedir.
  • Bu bulgu, izleyen yıl denetimlerinde takip edilecektir.

Rapor Metni

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca faaliyet raporunda yer alması gereken “iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler” ve “mali denetim sonuçları” kısımlarına yer verilmediği tespit edilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin “Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı” başlıklı 18’inci maddesinde faaliyet raporunun hangi bölüm ve bilgileri içereceği açıklanmış olup “genel bilgiler” bölümü altında iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verileceği ifade edilmiştir.

Yönetmeliğin “Birim ve idare faaliyet raporlarının şekli” başlıklı 19’uncu maddesinde ise faaliyet raporlarının Yönetmelik eki Ek-1 de yer alan şekle uygun olarak hazırlanacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 şablonunun Faaliyete ilişkin bilgi ve değerlendirmeler bölümünün mali bilgiler kısmı altında mali denetim sonuçları yer almakta olup bir önceki yıl mali denetim sonuçlarına bu başlık altında yer verilmesi gerekmektedir.

Ancak İdarenin, bahsedilen denetim sonuçlarına ilişkin tespit ve değerlendirmelere faaliyet raporunda yer vermediği görülmüştür. Bu husus, Yönetmeliğin faaliyet raporlarına ilişkin ilkelerin sayıldığı ikinci bölümünde belirtilen sorumluluk ve açıklık ilkelerine uygun düşmemektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu içeriğinde bahsedilen hususlar dikkate alınarak önümüzdeki dönemlerde hazırlanacak Faaliyet Raporlarında genel bilgiler bölümü içinde iç

ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere yer verilecektir.” Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup sonraki dönemlerde hazırlanacak faaliyet raporlarında genel bilgiler bölümü içinde iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere yer verileceği ifade edilmiştir. Konunun izleyen yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.