MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Raporunun Sunum Kriterinin Eksik Karşılanması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • İdare Faaliyet Raporu’nda kurumsal kapasite ve kabiliyet değerlendirmesi yapılmadı.
 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükmü ve ek’indeki içerik başlıkları ile uyumlu olarak içsel bir durum değerlendirmesi yapılması gerekliydi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in 18. maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından idarenin üstün ve zayıf yanlarını içeren ve içsel bir durum değerlendirmesi yapılmalı.
 • Kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup bu doğrultuda işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanıldığı ifade edilmiştir.
 • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

İdare Faaliyet Raporunun “Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi” bölümünde; orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılmadığı bu nedenle sunum kriterinin kısmen karşılandığı görülmüştür.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in birim ve idare faaliyet raporlarında yer alması gereken hususların hüküm altına alındığı 18 inci maddesinde:

“(1) Birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

 1. Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir.

 2. Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.

 3. Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.

  1. Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet

   bilgiler de bu başlık altında yer alır.

  2. Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

   ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir.

 4. Öneri ve tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir.”

  Şeklindedir.

  Ancak idare faaliyet raporuna bakıldığında Yönetmelik hükmü ve Ek’indeki içerik başlıklarından (ç) bendinde yer verilen “Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi” bölümünde; idarenin güçlü ve zayıf yönlerine yer verilmiş olmakla birlikte orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

  Kamu idaresi cevabında; “Bulguda tavsiye edilen hususlara riayet edilmek suretiyle işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır.” denilmiştir.

  Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup bu doğrultuda işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanıldığı ifade edilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.