MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Raporunun İçeriğinin İlgili Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Fatsa Belediyesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu, tabi olunan mevzuat, amaç ve hedefler ve mali bilgiler bölümlerinde eksiklikler içermektedir.
  • Mevcut düzenlemelere aykırı olarak kamu idaresi tarafından hazırlanan faaliyet raporunda mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu sağlanmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Fatsa Belediyesi’nin, faaliyet raporlarında eksiklikleri gidererek yasal düzenlemelere uygun şekilde hazırlaması gerekmektedir.
  • Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu sağlamak için gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.
  • Faaliyet raporlarının, kamuoyunun kolayca erişebileceği şekilde yayınlanması gerekmektedir.

Rapor Metni

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin ‘Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı’ başlıklı 18’inci maddesinde, idare faaliyet raporlarında;

  • Genel bilgiler bölümünde idarenin tabi olduğu mevzuat hakkında bilgilere,

  • Amaç ve hedefler bölümünde faaliyet yılı önceliklerine,

  • Mali bilgiler bölümünde ise bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında meydana gelen sapmaların nedenleri ve temel mali tablolar ile bu tablolara ilişkin açıklamalara

yer verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yine mezkur Yönetmelikte, faaliyet raporlarının mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak ve faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklayacak şekilde hazırlanması gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen düzenlemelere rağmen, Fatsa Belediyesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporunda, tabi olunan mevzuat bağlamında sadece 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun ‘Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları’ başlıklı 7’nci maddesine yer verildiği ve bunun dışında herhangi bir bilgiye yer verilmediği; amaç ve hedefler başlığı altında faaliyet yılı önceliklerinin belirtilmediği; mali bilgiler kapsamında, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında meydana gelen sapmaların nedenlerinin açıklanmadığı ve temel mali tablolardan yalnızca bilançoya yer verildiği fakat faaliyet sonuçları tablosuna yer verilmediği ve bilançoya ilişkin de herhangi bir açıklamanın yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; Faaliyet raporlarının, mali saydamlık ile hesap verme sorumluluğunu sağlayacak ve faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklayacak şekilde hazırlanacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir