MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Raporunun Amaç ve Hedeflerin Hangi Seviyede Başarıldığı Konusunda Tam Bilgi Sağlamaması

Rapor Özet

Ana konu

İdare Faaliyet Raporunda, performans göstergelerinin hangi performans hedefi ile ilişkili olduğunun ortaya konulmaması.

Temel bulgular

  • İdare Faaliyet Raporunda, performans göstergelerinin hangi performans hedefi ile ilişkili olduğu ortaya konulmadığından öngörülen hedeflere ne seviyede ulaşıldığının sağlıklı ve net bir şekilde tespitinin mümkün olmadığı görülmüştür.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Faaliyet raporları” başlıklı 41’inci maddesi
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • İdare faaliyet raporunun performans sonuçları kısmında, performans göstergelerine yer verilmesi ve bunların hangi stratejik amaç, hedef ve performans hedefi ile ilişkili olduğuna ilişkin bilginin açık ve net bir şekilde verilmesi önerilmektedir.

Rapor Metni

İdare Faaliyet Raporunda, performans göstergelerinin hangi performans hedefi ile ilişkili olduğu ortaya konulmadığından öngörülen hedeflere ne seviyede ulaşıldığının sağlıklı ve net bir şekilde tespitinin mümkün olmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “ Faaliyet raporları” başlıklı 41’inci maddesinde; idare faaliyet raporunun, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenleneceği ifade edilmiştir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinde; idare faaliyet raporlarının, performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verileceği belirtilmiştir.

Performans hedefi, stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek amacıyla performans döneminde yerine getirilmesi öngörülen yıllık hedeflerdir. Performans göstergesi ise performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını

ölçmek, izlemek, değerlendirmek için kullanılan değerlerdir.

İdare faaliyet raporunun performans sonuçları kısmında sadece performans göstergelerine yer verilmiş olup bunların hangi stratejik amaç, hedef ve performans hedefi ile ilişkili olduğuna ilişkin bir bilgiye yer verilmemiştir. Dolayısıyla faaliyet raporu hangi amaç ve hedeflerin ne seviyede başarıldığı konusunda açık ve net bir şekilde bilgi verme fonksiyonunu tam olarak yerine getirememektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu içeriğinde bahsedilen hususlar dikkate alınarak, İdaremizin önümüzdeki yıllarda hazırlayacağı Faaliyet Raporlarının performans sonuçları kısımlarında, performans göstergeleri ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedeflerle birlikte gösterilerek amaç ve hedeflerin ne seviyede başarılı olduğu hususunda açık ve net bilgiler verilecektir.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup sonraki yıllarda hazırlanacak faaliyet raporlarında bu hususa dikkat edileceği ifade edilmiştir. Konunun izleyen yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.