MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Raporu’nda Yönetmeliğe Aykırı Hususların Bulunması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular:

 • Faaliyet raporunda bütçe gerçekleşmelerinde sapma nedenleri açıklanmamıştır.
 • 2018 yılı Sayıştay denetimi hakkında özet bilgi verilmemiştir.
 • Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmemiştir.
 • Temel mali tablolar ve bu tablolara ilişkin açıklamalar verilmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete)

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

 • Faaliyet raporunda bütçe gerçekleşmelerinde sapma nedenlerinin açıklanması gerekir.
 • Sayıştay denetimi hakkında özet bilgi verilmesi gerekir.
 • Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmesi gerekir.
 • Temel mali tablolar ve bu tablolara ilişkin açıklamalar verilmesi gerekir.
 • Kurum, hatalı uygulamanın düzeltileceğini ve bundan sonra mevzuata uyulacağını ifade etmiştir.
 • Sonraki denetimlerde bu hususlar dikkate alınacaktır.

Rapor Metni

2018 yılı Faaliyet Raporu’nda, bütçe giderleri gerçekleşmesinde sapma nedenlerinin açıklanmadığı, 2018 yılında yapılan Sayıştay denetimi hakkında özet bilgiye, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilmediği tespit edilmiştir.

17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in “Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı” başlıklı 18’inci maddesinde; hazırlanan birim ve idare faaliyet raporlarında, “Mali Bilgiler” başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin

açıklamalara, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgilere yer verileceği, ifade edilmektedir.

İdarece hazırlanan Faaliyet Raporu’nun “Mali Bilgiler” başlıklı bölümündeki Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu’nda mal ve hizmet alımları ile cari transferler, tahminin % 150 fazlasıyla gerçekleşmiş, ancak sapma nedenleri açıklanmamıştır. Gelir ve gider bütçe ve gerçekleşme tabloları dışında, bilanço, gelir tablosu gibi temel mali tablolara, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verilmemiştir. Ayrıca yapılan Sayıştay denetiminden de bahsedilmemiştir.

Yönetmelik’te bahsedilen bu hususlara yer verilmemesiyle, kurumun faaliyetleri konusunda, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olması mümkün olmamaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu-4 de belirtilen tespitlerle ilgili olarak söz konusu eksiklik göz önünde bulundurularak, bundan sonra 17.03.2016 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe istinaden hazırlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum hatalı uygulamanın düzeltileceğini, bundan sonra mevzuata uyulacağını ifade etmiştir. Sonraki denetimlerde bu hususlar dikkate alınacaktır.