MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Raporunda Yer Alan Göstergelerin Bazılarının Tutarlılık Kriterini Karşılamaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 2018 yılı faaliyet raporunda yer alan hedef ve göstergelerin tutarlılık kriteri açısından değerlendirilmesi neticesinde, performans programında yer alan bazı hedeflere ait gösterge mahiyetinde belirlenmiş olan miktarların faaliyet raporunda değiştirildiği görülmüştür.
  • Performans programında yer alan fakat faaliyet raporunda gerçekleşme bilgilerine yer verilmeyen performans göstergelerine ve performans programında yer almayıp faaliyet raporunda yer verilen göstergeler de olduğu tespit edilmiş olup söz konusu durum, bu göstergelere ilişkin herhangi bir faaliyetin yapılıp yapılmadığı bilgisine ulaşılmasını engellemektedir.
  • Yapılan yeni durak sayısı (adet/yıl)
  • KİOSK sayısı (adet/yıl)
  • Vatandaş İle Görüşmeler (adet/yıl)

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Performans Programı ve Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

Kamu idaresinin cevabında ifade edildiği üzere, bundan sonraki yıl için hazırlanacak Faaliyet Raporunda tüm harcama birimlerinin azami önem göstermesi konusunda uyarılar yapılacak ve 2020-2024 Stratejik Planı ile daha sonraki planların uygulama dönemlerinde hazırlanacak Faaliyet Raporlarında yer alan bütün göstergeler performans programıyla uyumlu olacaktır.

Rapor Metni

2018 yılına ilişkin faaliyet raporunda yer alan hedef ve göstergelerin tutarlılık kriteri açısından değerlendirilmesi neticesinde, performans programında yer alan bazı hedeflere ait gösterge mahiyetinde belirlenmiş olan miktarların faaliyet raporunda değiştirildiği görülmüştür.

Bununla birlikte, performans programında yer alan fakat faaliyet raporunda gerçekleşme bilgilerine yer verilmeyen performans göstergelerine ve performans programında yer almayıp faaliyet raporunda yer verilen göstergeler de olduğu tespit edilmiş olup söz konusu durum, bu göstergelere ilişkin herhangi bir faaliyetin yapılıp yapılmadığı bilgisine ulaşılmasını engellemektedir.

Faaliyet Raporunda değiştirilerek yer alan performans göstergelerinden bir kısmına aşağıda örnek olarak yer verilmiştir;

Tablo 2: Tutarlılık Kriterini Sağlamayan Performans Göstergeleri

Hedef

Gösterge

Performans Programında Yer Alan Miktar

Faaliyet Raporunda Performans Hedefi Olarak Belirtilen Miktar

Performans Hedefi 10: Ekonomik, hızlı ve güvenli kent içi ulaşımı doğru ve

etkin bir şekilde planlamak.

Yapılan yeni durak sayısı (adet/yıl)

70

110

Performans Hedefi 2: Kurumsal kapasiteyi arttırmak. Beşeri, fiziki ve teknolojik kaynakları etkin ve verimli yönetmek.

KİOSK sayısı (adet/yıl)

3

1

Performans Hedefi 8:

Kültürel hayatı

zenginleştirmek, Kütahya’ mızın ekonomik ve ticari kapasitesini geliştirmek.

Vatandaş İle Görüşmeler (adet/yıl)

40

30

Bu itibarla, performans programında yer alan göstergelerin bazılarına faaliyet raporunda aynen yer verilmemesi, bazılarına ise hiç yer verilmemesi, ilgili göstergeler açısından tutarlılık kriterine aykırılık oluşturmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Hazırlanan faaliyet raporundaki uyuşmazlıkların tespiti yapılarak bundan sonraki yıl için hazırlanacak Faaliyet Raporunda tüm harcama birimlerinin azami önem göstermesi konusunda uyarılar yapılacak ve 2020-2024 Stratejik Planı ile daha sonraki planların uygulama dönemlerinde hazırlanacak Faaliyet Raporlarında yer alan bütün göstergeler performans programıyla uyumlu olacaktır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup sonraki yıl faaliyet raporlarında bu hususa önem gösterileceği ifade edilmiştir. Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.