MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Raporunda Yer Alan Amaç ve Hedeflerin Sapma Nedenlerine Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in 18. maddesinde, birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı belirlenmiştir.
 • 2018 yılı İdare Faaliyet Raporu incelendiğinde, performans programında belirlenen hedeflerden sapma nedenlerine ilişkin açıklamalara yer verilmemiştir.

Temel Bulgular

 • Kamu idaresi cevabında, 2018 yılı Faaliyet Raporunun 49. sayfasında gelir gider bütçesinin sapma nedenlerinin belirtildiği, ancak performans programında gerçekleşme/gerçekleşmeme sebeplerinin açıkça yazılmadığından sapma olarak ifade edilmediği bildirilmiştir.
 • Belediye Meclisi, 19.04.2019 tarih ve 2019/29 sayılı meclis kararı ile Belediyemiz 2018 Yılı Faaliyet Raporunu onaylayıp yürürlüğe koymuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in 18. maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Kamu idaresi, sonraki faaliyet raporlarında belirlenen hedeflerden sapmaya yönelik açıklamalara yer vermelidir.

Rapor Metni

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in “Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Kapsamı” başlıklı 18’inci maddesinde;

“(1) Birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

 1. Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.

  1. Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.

  2. Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.” denilmektedir.

2018 yılı İdare Faaliyet Raporunun incelenmesi neticesinde; performans programında belirlenen hedeflerden sapma nedenlerine ilişkin açıklamalara yer verilmediği tespit edilmiştir. Yukarıda yer alan mevzuat hükmü gereğince belirlenen hedeflerden sapmaya yönelik açıklamalara yer verilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “2018 Yılı Faaliyet Raporunun 49. sayfasında gelir gider bütçesinin sapma nedenleri belirtilmiş olmakla birlikte; performans programında ise gerçekleşme/gerçekleşmeme sebepleri açıkça yazıldığından sapma olarak ifade edilmemiştir.

Söz konusu tespitler Belediye Meclisinin 19.04.2019 tarih ve 2019/29 sayılı meclis kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren Belediyemiz 2018 Yılı Faaliyet Raporuna ait olup, bundan

sonra hazırlanacak Faaliyet Raporlarında makamınızca belirlenen hata, eksiklik ve önerileriniz dikkate alınacak; bu hususla ilgili Kanun, Yönetmelik, tebliğ ve Rehbere uyulacak, belirlenen hedeflerden sapmaya yönelik açıklamalara yer verilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulguda belirtilen görüşler doğrultusunda işlem tesis edileceği ifade edilmiş olduğundan bu konuda önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.