MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Raporunda, Performans Hedef ve Göstergelerinde Meydana Gelen Sapmaların Nedenlerine Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Gaziemir Belediyesinin 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun incelenmesi.

Temel Bulgular

  • Faaliyet raporunda stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelere yer verildiği halde, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinde meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmediği tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Gaziemir Belediyesi’nin, performans raporlarında stratejik plan ve performans programındaki hedef ve göstergelerin gerçekleşme durumuna ve sapmaların nedenlerine yer vermesi gerektiği önerilmektedir.

Rapor Metni

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Faaliyet raporları” başlıklı 41’inci maddesinde idare faaliyet raporunun ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in “Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı” başlıklı 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verileceği hususu düzenlenmiştir.

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde idarelerin hazırlayacağı faaliyet raporlarının performans bilgileri başlığı altında stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumuna ve bu hedef ve göstergelerde meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmesi gerekmektedir.

Gaziemir Belediyesinin 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun incelenmesinde performans bilgileri başlığı altında stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verildiği halde, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinde meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmediği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Performansın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik Faaliyet Raporlarının ‘Performans Sonuçları Tabloları’ ile ‘Performans Sonuçlarının Değerlendirmesi’ kısımlarında sapmaların nedenlerine yönelik genel bir değerlendirme yapılmaktadır. İzleme ve Değerlendirme Sistemine yönelik belediyelerde standart bir uygulama bulunmamaktadır. Bu çerçevede Belediye Stratejik Planının ve Performans Programının İzlemesi ve Değerlendirilmesi ile ilgili bir çalışma yürütülmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün hedefleri arasında bulunmakta olup, yeni program döneminde bu husus ele alınacaktır. Ayrıca diğer kurumların uygulamalarına bakıldığında, performans göstergelerinin sapmalarının ayrı ayrı değerlendirilmediği ve genel bir değerlendirme yapıldığı, bu konuya yönelik standart bir uygulamanın bulunmadığı görülmektedir.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare cevabında, Faaliyet Raporu’nun ‘Performans Sonuçları Tabloları’ ile ‘Performans Sonuçlarının Değerlendirmesi’ kısımlarında sapmaların nedenlerine yönelik genel bir değerlendirme yapılmakta olduğu belirtilse de bu değerlendirme İdarece de belirtildiği üzere genel bir değerlendirmedir. Faaliyet raporlarının performans bilgileri başlığı altında stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumuna ve bu hedef ve göstergelerde meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilen bir değerlendirme niteliğinde değildir. Dolayısıyla İdarenin Performans Programı’nda yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumuna ve bu hedef ve göstergelerde meydana gelen sapmaların nedenlerine yer vermesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Öte yandan bulgu konusu hususa ilişkin olarak Belediye Stratejik Planı’nın ve Performans Programı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili bir çalışma yürütülmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün hedefleri arasında bulunmakta olduğu, yeni program döneminde bu hususun ele

T.C. Sayıştay Başkanlığı

alınacağı ve bu doğrultuda işlem tesis edileceği belirtilmiştir. Yapılacak işlemlerin takibi için bulgu konusu tespitin devam edip etmediği sonraki yıl denetimlerinde izlenecektir.