MEHMET BALiOGLU

Erasmus+ Programı Kapsamında Alınan Kurumsal Destek Tutarlarından Harcanmayan Kısımların Gelir Hesabına ve/veya Emanetler Hesabına

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Erasmus+ öğrenci ve personel değişim programı kapsamında harcanmayan ve iade edilmeyen hibe ve kurumsal destek tutarlarının gelir hesabına ve/veya emanet hesabına alınmadığı tespit edilmiştir.
  • 2017 yılından itibaren alınan kurumsal destek hibelerinden kalan tutarların bütçeye gelir kaydedilmediği veya yeni projelerde kullanılmadığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik
  • Yönetmeliğin “Projeden Kalan Tutarlar” başlıklı 10’uncu maddesinin 1. ve 2. fıkraları

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Projenin tamamlandığı muhasebe birimine bildirilmeli ve iade edilmeyen tutarlar bütçeye gelir kaydedilmelidir.
  • Üst yönetici onayıyla, yeni projelerin hazırlık giderleri için bu tutarlar 333- Emanetler Hesabı altında bir yardımcı hesapta tutulabilir.
  • 2017 yılından kalan kurumsal destek hibeleri için de mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmelidir.

Rapor Metni

Kaydedilmemesi

Erasmus+ öğrenci ve personel değişim programı kapsamında Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından verilen hibe tutarlarından harcanmayan ve iade edilmeyen kısım ile kurumsal destek tutarlarından kullanılmayan kısımların gelir hesabına ve/veya emanet hesabına alınmadığı anlaşılmıştır.

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmeliğin “Projeden Kalan Tutarlar” başlıklı 10’uncu maddesinde aynen; “(1) Proje yürütücüsü tarafından projenin tamamlandığının muhasebe birimine bildirilmesi üzerine, özel hesapta kalan tutarlardan proje sözleşmesi gereğince iade edilmesi gerekenler iade edildikten sonra, kalan tutarlar ilgili muhasebe birimince bütçeye gelir kaydedilir. Ancak; bu kapsamda hazırlanan veya hazırlanacak yeni projeler varsa, üst yöneticinin onayıyla, bu projelerin hazırlık aşamasında yapılması gerekli giderler ile onaylanmış ancak hibe ödemesi gecikmiş projelerin hibe ödemesi yapılıncaya kadar gerçekleşen giderleri karşılamak üzere, artan tutarlar bütçeye gelir yazılmayarak, 333- Emanetler Hesabının altında açılacak bir yardımcı hesapta tutulabilir. (2) Onaylanmış ancak hibe ödemesi gecikmiş olan projeler için kullanılan tutarlar, hibe ödemesi yapıldığında en geç 10 gün içerisinde emanetler hesabına iade edilir.” denilmektedir.

Buna göre İskenderun Teknik Üniversitesi Erasmus+ Programı proje yürütücüsü tarafından projenin tamamlandığının muhasebe birimine bildirilmesi ve muhasebe birimi tarafından iade edilmeyen tutarların bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmektedir. Ancak üst yöneticinin onayıyla, hazırlanacak yeni projelerin hazırlık aşamasında yapılması gerekli olan giderlerin karşılanması amacıyla gerekli tutarlar bütçeye gelir yazılmayarak 333 Emanetler hesabının altında açılacak yardımcı hesapta tutulabilecektir.

Üniversite tarafından yıllar itibariyle alınan kurumsal destek hibelerinden 2017 yılından kalan tutarlar bulunmaktadır. Bu tutarda harcanmayan hibenin bütçeye gelir kaydedilmediği veya üst yöneticinin onayıyla, hazırlanan veya hazırlanacak projelerde kullanılmadığı görülmüş olup yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.