MEHMET BALiOGLU

Envanterde Bulunmayan Taşıtların Belediye Adına Tescillerinin Devam Etmesi

Rapor Özet

Ana Konu

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürosu’ndan Belediyenin adına tescil edilen araçların listesi ile İdarenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda envanterde yer almayan bazı taşıtların tescil kayıtlarının devam ettiği tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

 • Tablo 6’da listelenen 7 adet taşıtın çeşitli nedenlerle envanterden çıkarıldığı, ancak trafik tescil kayıtlarından düşürülmediği görülmüştür.
 • Tablo 7’de listelenen 4 adet taşıtın ise envanterden çıkış nedeni bilinmeksizin tescil kayıtlarının belediye adına devam ettiği görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Akıbeti bilinmeyen araçlara ilişkin aksiyonların ivedilikle alınıp bilgi edinilerek gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.
 • Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup gerekli araştırma ve çalışmaların başladığı, bulguda belirtilen ilgili taşıtlar için Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildiği, konunun hassasiyet ile takip edildiği ve gerekli işlemlerin alınacak cevaplara göre tesis edileceği ifade edilmiştir. Söz konusu bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürosundan Belediyenin adına tescil edilmiş araçların listesi ile İdarenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda envanterde yer almayan bazı taşıtların tescil kayıtlarının devam ettiği tespit edilmiştir.

 1. Tescil Kayıtlarından Düşürülmesi Gereken Taşıtlar

  Aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterilen 7 adet taşıtın çeşitli nedenlerle envanterden çıkarıldığı, ancak trafik tescil kayıtlarından düşürülmediği görülmüştür.

  Tablo 6: Tescil Kayıtlarından Düşürülmesi Gereken Taşıtlar

  Cinsi

  Plaka

  Marka

  Şase No

  Model

  Açıklama

  1

  Kamyon

  34 BJM 61

  Man

  7400329

  1986

  Satış

  2

  Otomobil

  34 TA 3365

  Renault

  TR402839

  1997

  Hibe

  3

  Otomobil

  34 TZ 303

  Renault

  0021254

  1985

  Satış

  4

  Otobüs

  34 BSJ 53

  Otoyol

  107375

  1986

  Trafikten Çekme

  5

  Kamyon

  34 SSB 81

  BMC

  2300631

  1995

  Trafikten Çekme

  6

  Otobüs

  34 UCJ 83

  Levent

  6600133

  1994

  Trafikten Çekme

  7

  Kamyon

  34 VZ 4831

  Iveco

  ZA9F852A09A33172

  1999

  Trafikten Çekme

  Tabloda görünen 7 adet taşıtın, 3 adedi Belediye tarafından Satış/Hibe ile elden çıkarılmış, 4 adedi muhtelif tarihlerde trafikten çekilmiş ancak trafik tescil kayıtlarından silinmemiştir.

  Söz konusu taşıtlara ilişkin olarak;

  Tablonun 1 inci sırasında yer alan 34 BJM 61 plakalı taşıtın 13.02.2001 tarihinde Belediye Encümeni kararı ile bir belde belediyesine yapılan protokol ile satışının yapıldığı,

  Tablonun 2 nci sırasında yer alan 34 TA 3365 plakalı taşıtın 24.06.2004 tarihinde Ekonomik ömrünü doldurduğu gerekçesiyle kayıttan düşme tutanağı düzenlendiği ve 09.09.2004 tarihinde başka bir belediyeye hibe edildiği,

  Tablonun 3 üncü sırasında yer alan 34 TZ 303 plakalı taşıtın 08.08.2002 tarihinde Belediye Encümeni kararı ile başka bir belediyeye yapılan protokol ile satışının yapıldığı,

  Tablonun 4 üncü ve 5 inci sırasında yer alan 34 BSJ 83 ve 34 SSB 81 plakalı taşıtların 22.12.2010 tarihinde trafikten çekme işleminin yapıldığı,

  Tablonun 6 ncı sırasında yer alan 34 UCJ 83 plakalı taşıtın 14.04.2011 tarihinde trafikten çekme işleminin yapıldığı,

  Tablonun 7 nci sırasında yer alan 34 VZ 4831 plakalı taşıtın 14.12.2010 tarihinde trafikten çekme işleminin yapıldığı,

  görülmüştür.

  Encümen kararları ile başka belediyelere hibe edilen ya da satılan ve kurum envanterinde bulunmayan araçların ilgili mevzuatlarına göre devir ve tescil işlemlerinin yapılması, trafikten çekilen taşıtların trafik tescil kayıtlarından çıkışının yapılması gerekir.

 2. Tescil Kayıtlarında Bulunan Ancak Bilgi Edinilemeyen Taşıtlar

Aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterilen 4 adet taşıtın envanterden çıkış nedeni bilinmeksizin tescil kayıtlarının belediye adına devam ettiği görülmüştür.

Tablo 7: Bilgi Edinilmesi Gereken Taşıtlar

Cinsi

Plaka

Marka

Şase No

Model

Açıklama

1

Motosiklet

34 FS 5746

Salcano

LD5LY10CK6D086361

2006

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

2

Kamyonet

34 RV 809

Desoto

L50626966

1975

Herhangi bir bilgi

bulunmamaktadır.

3

Kamyon

34 ZK 110

Mercedes-

Benz

31605110761969

1974

Herhangi bir bilgi

bulunmamaktadır.

4

Otomobil

34 F 1090

Tofaş-Fiat

01059188

1996

Herhangi bir bilgi

bulunmamaktadır.

Tabloda görünen 4 adet taşıta ilişkin Belediye kayıtlarından herhangi bir bilgi edinilememiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap Verme Sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kişisel Sorumluluk ve Zarar” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında; Devlet memurlarının, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorunda olduğu ifade edilmiştir.

Belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; akıbeti bilinmeyen araçlara ilişkin aksiyonların ivedilikle alınıp bilgi edinilerek gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Bulguda yer alan hususlara ilişkin olarak yapılan araştırmalar sonucunda, ilgili taşıtların tescil tarihlerinin Bayrampaşa Belediye Başkanlığı’nın kuruluş tarihinden önce olduğu belirlenmiş; bu bağlamda 11/A’da yer alan 7 adet araç için ilgili Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmış, yine 11/B’de belirtilen 4 adet araç ile ilgili de Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmiştir. Ancak, söz konusu hususlara ilişkin cevabi yazılar henüz idaremize iletilmemiştir. Bu çerçevede, konu hassasiyetle takip edilmekte olup, alınacak cevaplar çerçevesinde gerekli işlemler tesis edilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup gerekli araştırma ve çalışmaların başladığı, bulguda belirtilen ilgili taşıtlar için Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildiği, konunun hassasiyet ile takip edildiği ve gerekli işlemlerin

alınacak cevaplara göre tesis edileceği ifade edilmiştir. Söz konusu bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.