MEHMET BALiOGLU

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Haberleşme Vergisi Tahakkuklarının Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Haberleşme Vergisi beyannamelerinin tahakkuk kaydı yapılmamış.

Temel Bulgular

  • Toplam 3.661.886,71 TL tutarında vergi tahsil edildiği halde tahakkuk kaydı yapılmamış.
  • 120-Gelirlerden Alacaklar hesabı mali tablolarda olması gerekenden daha düşük görünüyor.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 39’uncu maddesi
  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 33’üncü maddesi
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı’nın niteliğini açıklayan 86’ncı maddesi
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına ilişkin işlemleri düzenleyen 87’nci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresi cevabında bulguda tespit edilen hususa ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edilmiştir.
  • Yapılacak çalışma 2019 yılı ve sonrasında gerçekleşeceği için, bahsedilen eksik ve hatalı uygulamalar, 2018 yılı 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabının hatalı görünmesine sebep olmuştur.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Haberleşme Vergisi beyannamelerinin tahakkuk kaydının yapılmadığı görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 39’uncu maddesinde; elektrik enerjisini

tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşların tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve aynı sürede ödemeye mecbur oldukları belirtilmiştir.

Aynı Kanun’un 33’üncü maddesinde de bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden Haberleşme Vergisi’nin ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde ödeneceği ifade edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabının niteliğini açıklayan 86’ncı maddesinde; bu hesabın, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen faaliyet alacakları ile bunlardan yapılan tahsilat ve terkinlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına ilişkin işlemleri düzenleyen 87’nci maddesinde ise; ilgili servislerce tahakkuk bordroları ile ya da tahakkuk fişleri ile muhasebe birimine bildirilen gelirlerden alacak tahakkuklarının, düzenlenecek muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara alınarak tahakkuk kayıtlarının yapılacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere beyana dayalı vergiler olan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Haberleşme Vergisi’nin muhasebe birimleri tarafından tahakkuk kayıtlarının yapılması, mükelleflerin yaptığı ödemeler üzerine de söz konusu tutarların tahakkuk kayıtlarından düşülmesi gerekmektedir.

Ancak Kurumun muhasebe kayıtları incelendiğinde, tahakkuk kaydı gerektiren toplam 3.661.886,71 TL tutarında Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Haberleşme Vergisi tahsilatı yapıldığı, fakat 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına söz konusu vergilerin tahakkuk kayıtlarının yapılmadığı görülmüştür.

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Haberleşme Vergisi beyannamelerine ilişkin tahakkuk kayıtlarının yapılmaması, 120-Gelirlerden Alacaklar hesabının mali tablolarda olması gerekenden daha düşük tutarda görünmesine sebebiyet vermektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Mahalle İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 86.maddesine göre Belediyemize verilen elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamelerine bağlı olarak, yine aynı yönetmeliğin 87.maddesine göre 120- Gelirlerden alacaklar hesabına tahakkuk kayıtları yapılacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulguda tespit edilen hususa ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılacağını ifade edilmiştir. Yapılacak çalışma 2019 yılı ve sonrasında gerçekleşeceği için, bahsedilen eksik ve hatalı uygulamalar, 2018 yılı 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabının hatalı görünmesine sebep olmuştur. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.