MEHMET BALiOGLU

Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıkların % 100 Amortismana Tabi Tutulmaması

Rapor Özet

Ana konu:

Osmangazi Belediyesi’nin 2018 yılı mali tablolarında 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 5.497.418,48 TL eksik görünüyor.

Temel bulgular:

* Hurdaya ayrılıp 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına aktarılan maddi duran varlıklara ilişkin tutar ile 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı birbirine eşit değildir.
* Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliği’nde, kullanılma olanağını yitiren maddi duran varlıkların, amortismana tabi tutulmamış kısmının tamamının amortismana tabi tutulması gerektiği belirtiliyor.

Yasal ve düzenleyici çerçeve:

* Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
* Muhasebat Genel Müdürlüğü Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliği

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları:

* Osmangazi Belediyesi’nin 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında izlenmesine karar verilen varlıkların, amortismana tabi tutulmamış kısmının tamamının amortismana tabi tutulması gerekiyor.

Rapor Metni

Hurdaya ayrılan ve 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına aktarılan maddi duran varlıklara ait tutarlar ile bu tutarlara ait 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı birbirine eşit değildir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 224’üncü maddesinde 294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabının niteliği ile ilgili;

“Bu hesap, çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliği’nin (Sıra No: 47) “Amortisman ve tükenme payı süre ve oranları” başlıklı 6’ncı maddesinin yedinci fıkrasında;

“Çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren amortismana tabi maddi duran varlıklardan 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında izlenmesine karar verilenlerin, amortismana tabi tutulmamış kısmının tamamı amortismana tabi tutulur.” denilmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre maddi duran varlıklardan 294 Elden Çıkarılacak

Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında izlenmesine karar verilenlerin, amortismana tabi tutulmamış kısmının tamamının amortismana tabi tutulması gerekmekte olup, bu nedenle de yılsonu tablolarında 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı tutarı ile bu tutarlara 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı tutarının birbirine eşit olması gerekmektedir.

Bu itibarla, Kurumun yılsonu itibariyle Kesin Mizanında 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıkları Hesabının borç tutarının 5.916.848,66 TL olmasına karşın, 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabının 419.430,18 TL’dir ve 5.497.418,48TL tutarında ilave amortisman ayrılması gerekmektedir. Dolayısıyla idarenin mali tablolarında yer alan 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 5.497.418,48 TL eksik görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; ‘‘294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıkları Hesabı ile 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı arasındaki uyumsuzluk 21.05.2019 tarih ve 8208 nolu yevmiye kaydı ile düzeltilmiştir.’’ denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum tarafından bulguda belirtilen husususun 21.05.2019 tarih ve 8208 nolu yevmiye kaydı ile düzeltildiği belirtilmekle birlikte 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında izlenmesine karar verilenlerin varlıkların, amortismana tabi tutulmamış kısmının tamamının amortismana tabi tutulmaması sonucu Osmangazi Belediyesinin 2018 yılı mali tablolarında 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 5.497.418,48 TL eksik görünmektedir.