MEHMET BALiOGLU

Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı ile Birikmiş Amortismanlar Hesabının Birbirine Eşit Olmaması

Rapor Özet

Rapor Metni

294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı ile 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabının birbirine eşit olmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı ile ilgili 224 üncü ve 225 inci maddelerinde;

“Hesabın niteliği

MADDE 224 – (1) Bu hesap, çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

Hesabın işleyişi

MADDE 225 – (1) Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Borç

  1) Kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıklar kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç, ilgili maddi duran varlık hesabına alacak; ayrılmış olan amortisman tutarı 299- Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.”

  Denilmektedir.

  Muhasebat Genel Müdürlüğü Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliğinin (Sıra No: 47) “Amortisman ve tükenme payı süre ve oranları” başlıklı 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında; “Çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren amortismana tabi maddi duran varlıklardan 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında izlenmesine karar verilenlerin, amortismana tabi tutulmamış kısmının tamamı amortismana tabi tutulur.” denilmektedir.

  Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, maddi duran varlıklardan 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabında izlenmesine karar verilenlerin, amortismana tabi tutulmamış kısmının tamamının amortismana tabi tutulması gerekmekte

  olup, yılsonu tablolarında 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı ile tutarı 299- Birikmiş Amortismanlar Hesabının birbirine eşit olması gerekmektedir.

  Ancak İdarenin bilançosu incelendiğinde 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 294 Hesap ile 299 Hesabın birbirine eşit olmadığı görülmektedir. Bu itibarla, 2018 yılı sonu itibariyle 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıkları Hesabının 1.040.236,76-TL ve 299- Birikmiş Amortismanlar (-) Hesabının 983.018,00-TL olduğu, varlıkların % 100 amortismana tabi tutulmaması neticesinde iki hesabın birbirine eşit olmadığı tespit edilmiştir.

  Kamu idaresi cevabında; “Bulguda belirtildiği gibi, Belediyemiz 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesabı ile 299-Birikmiş Amortismanlar hesabının eşit olmadığı görülmüştür.

  257-Birikmiş Amortismanlar hesabı, 299-Birikmiş Amortismanlar hesaplarının işleyişi kontrol edilerek 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesabında izlenmesine karar verilen stok ve varlıklarla ilgili eksiklikler giderilecektir. 294 hesaba aktarılan tüm stok ve maddi varlıkların amortismanlarının 257 hesaptan çıkış kayıtları 299 hesaba giriş kayıtları yapılacaktır.

  Ayrıca 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesabında izlenmesine karar verilenlerin, amortismana tabi tutulmamış kısmının tamamının amortismana tabi tutulması sağlanacaktır.

  Belediyemiz yıl sonu mali tablolarda 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesabı bakiyesi ile 299-Birikmiş Amortismanlar hesabının birbirine eşit olması sağlanacaktır.”

  Denilmektedir.

  Sonuç olarak Bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup gerekli düzeltme kayıtlarının yapılacağı ifade edilmiştir. Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.