MEHMET BALiOGLU

Ek Ders Ödeme Süreçlerinin Kontrolünün Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversitede ek ders görevi kontrolüne ilişkin bir süreç belirlenmemiştir.
  • Ek ders ödemeleri, öğretim görevlilerinin ders yükü tespiti ve ek ders ücreti ödemelerinde uyulacak esaslar çerçevesinde akademik takvime göre belirlenen ders görevlerinin aksi durum bildirilinceye kadar fiilen yerine getirildiği varsayılarak yapılmaktadır.
  • Sağlık raporlu olan öğretim görevlilerinin durumları mutemetlere bildirilmediği takdirde, ek ders görevlerini fiilen yapmış gibi ödemeler yapılmaya devam etmektedir.
  • Ek ders görevi kontrolüne ilişkin bir sürecin bulunmaması kamu zararına ve 140- Kişilerden Alacaklar Hesabında işlem yoğunluğuna sebep olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Öğretim görevlilerinin Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversite bünyesinde ek ders görevi kontrolüne ilişkin bir süreç belirlenmelidir.
  • Ankara Üniversitesinde kullanılan ek ders programlarının personel hareketleriyle doğrudan uyumlu olacak ve öğretim üyeleriyle ilişkilendirilerek şekilde hazırlanması gerekir.
  • Sağlık raporu gibi durumlarda mutemetlerin bilgilendirilmesi için bir sistem oluşturulmalıdır.

Rapor Metni

Farklı birimlerde ders veren öğretim görevlilerine yapılacak ek ders ödemeleriyle, uzun süreli sağlık raporlu olunan durumlarda yapılan ek ders ödemelerinin incelenmesinde Üniversite bünyesinde ek ders görevi kontrolüne ilişkin bir sürecin belirlenmediği görülmüştür.

Üniversitede ek ders ödemeleri mutemetler eliyle yürütülmektedir. Öğretim görevlilerinin Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar çerçevesinde akademik takvime göre belirlenen ders görevlerinin aksi durum bildirilinceye kadar fiilen yerine getirildiği varsayılarak ödemeler yapılmaktadır.

Ankara Üniversitesinde kullanılan ek ders programıyla oluşturulan puantajlar Kamu

Harcama ve Muhasebat Bilişim Sistemine yüklenmekte ve bu sistem üzerinden ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Bir öğretim görevlisi sağlık raporlu olduğunda bu durumu mutemetlere bildirilmediği sürece ek ders görevlerini fiilen yapmış gibi ödemeler yapılmaktadır. Mutemet ancak kendisine bilgi verildiğinde gereğini yapabilmektedir.

Harcama birimlerinin mutemetleri farklı olduğundan sağlık raporlu öğretim görevlisinin kadrosunun olduğu birime bilgi verilmekte diğer birimin mutemedi bu bilgiye sahip olmadığı sürece programlanmış derslerin aynen yapıldığı varsayımıyla ek ders ödemesine devam etmektedir.

Ek ders görevi kontrolüne ilişkin bir sürecin bulunmaması bir taraftan kamu zararına diğer taraftan 140- Kişilerden Alacaklar Hesabında çok fazla işlemin yığılmasına sebep olmaktadır. Ankara Üniversitesinde kullanılan ek ders programlarının personel hareketleriyle doğrudan uyumlu olacak ve öğretim üyeleriyle ilişkilendirilerek şekilde hazırlanması gerekir.