MEHMET BALiOGLU

Eğlence Vergisi Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

Belediye sınırları içinde yer alan ve eğlence hizmeti sunan işletmelere (bilardo salonu- play station kafe) ilgili mevzuata aykırı olarak eğlence vergisi tahakkuku yapılmamıştır.

Temel Bulgular

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 3’üncü maddesine göre söz konusu faaliyetler eğlence vergisine tabidir.
  • Kanunun 20’nci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için eğlence vergisi ödenmelidir.
  • Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren 2 adet bilardo salonu eğlence vergisi ödememiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye tarafından söz konusu vergiye ilişkin tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yapılmalıdır.
  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre hareket edilerek söz konusu işletmelere eğlence vergisi mükellefiyeti oluşturulmalıdır.

Rapor Metni

Belediye sınırları içinde yer alıp eğlence hizmeti sunan işletmelere (bilardo salonu- play station kafe) ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak eğlence vergisi tahakkuku yapılmamıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Eğlence Vergisi” başlıklı 3’üncü bölümünün “Konu” başlıklı 17’nci maddesinde;

Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca 2464 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinde; verginin mükellefinin eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişiler olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanun ile belediye sınırları içindeki eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisinin konusuna alınmıştır. Kanun’un 21’nci maddesinde eğlence vergisinin konusuna giren faaliyetler sayılmış, maddenin I/5 nolu ayrımında, biletle girilen sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden %20 oranında eğlence vergisi alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca Kanun’un 20’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında, biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için, bahsi geçen Kanun’un 96’ncı maddesine göre takdir edilecek miktarda eğlence vergisi ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Belediye tarafından ruhsat verilen iş yerleri listesi incelenmiş olup Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren 2 adet bilardo salonunun bulunduğu ve bunlardan eğlence vergisi alınmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre Belediye tarafından söz konusu vergiye ilişkin tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu “Eğlence vergisi” başlıklı mükerrer 3’üncü maddesi, 18’inci ve 2’nci maddeler çerçevesinde faaliyet gösterip eğlence vergisine tabi olması gereken iki adet işyeri için Zabıta Müdürlüğü’nden gerekli bilgi ve belgeler istenecek olup bu çerçevede mükellefiyet işlemleri gerçekleştirilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından Belediye sınırları içerisinde eğlence hizmeti sunan iki adet işletme için ilgili müdürlüklerden temin edilecek belgeler neticesinde mükellefiyet işlemlerinin yapılacağı ifade edilmekle birlikte 2018 yılı boyunca bu verginin tahakkuk ve tahsilatının yapılmamasının Belediyeyi gelir kaybına uğrattığı ve söz konusu işletmelere ilişkin eğlence vergisi mükellefiyetlerinin oluşturulması gerektiği değerlendirilmektedir.