MEHMET BALiOGLU

Eğlence Hizmeti Sunan İşletmelere İlişkin Eğlence Vergisi Tahakkukunun Yapılmaması

Rapor Özet

  • Bazı eğlence vergisine tabi işyerleri adına eğlence vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmediği görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Eğlence Vergisi” başlıklı 3’üncü Bölümünün “Konu” başlıklı 17’nci maddesinde; “Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.” hükmü yer almaktadır.
  • 2464 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinde; verginin mükellefinin eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişiler olduğu belirtilmiştir.
  • Mezkur Kanun’un “İstisna ve muaflıklar” başlıklı 19’uncu maddesinde hangi eğlence faaliyetlerinden eğlence vergisinin alınmayacağı belirtilmiştir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi gereken işletmelerle ilgili gerekli çalışmaların yapılarak eğlence vergisi tahakkuklarının yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Eğlence vergisine tabi olan bazı iş yerleri adına eğlence vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmediği görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Eğlence Vergisi” başlıklı 3’üncü Bölümünün “Konu” başlıklı 17’nci maddesinde; “Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca 2464 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinde; verginin mükellefinin eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişiler olduğu belirtilmiştir.

Mezkur Kanun’un “İstisna ve muaflıklar” başlıklı 19’uncu maddesinde hangi eğlence faaliyetlerinden eğlence vergisinin alınmayacağı belirtilmiştir.

2464 sayılı Kanun’un “Nispet ve miktar” başlıklı 21’inci maddesine göre biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinin faaliyetlerinin eğlence vergisine tabi olduğu “Matrah” başlıklı 20’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında da biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için 2464 sayılı Kanun’un 96’ncı maddesine göre tespit edilen miktarın matrah olduğu belirtilmiştir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilen canlı müzik izin belgesi alanların listesi tabloda gösterilmiştir. Eğlence vergisine tabi olması gereken aşağıda sayılan işyerlerini işleten gerçek ve tüzel kişiler adına eğlence vergisi mükellefiyetlerinin tesis ettirilmediği görülmüştür.

Bu itibarla, Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi gereken işletmelerle ilgili gerekli çalışmaların yapılarak eğlence vergisi tahakkuklarının yapılması gerekmektedir.

Tablo 12:Eğlence Vergisi Tahakkukunun Yapılmadığı Canlı Müzik Belgesi Alan Yerlerin Listesi

RUHSAT TARİHİ

KENTLİ NO

20.04.2017

81676

11.04.2006

104853-70871

22.03.2010

10469

05.12.2006

59530

28.02.2017

87237

01.03.2016

87415

11.01.2016

79464

29.12.2015

105761

24.02.2015

89864

14.01.2014

68875

07.05.2012

105817

03.04.2012

52030

03.02.2012

78146

10.01.2012

73598

16.05.2012

81149

01.08.2017

84649

08.08.2017

69577

09.08.2017

81213

13.03.2018

57632

24.05.2018

152043

10.12.2018

156164

26.12.2018

38485

Kamu idaresi cevabında; “Ruhsat ve Denetim müdürlüğü tarafından verilmiş olan ilçemiz sınırları içerisindeki canlı müzik izin belgesi alan işletme listesine istinaden yerinde yapılan tetkik ve kontrollerde Ek’te verilen listeden anlaşılacağı üzere 22 işletmeden 5 tane işyerinin kapalı olduğu , 1 işletmenin Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) adı altında dernek ruhsatlı olması dolayısı ile vergiden muaf olduğu , 12 işyerinin canlı müzik izin belgesi almasına rağmen fiili olarak canlı müzik yapmadığı tarafımızdan tespit edilmiş olup; işletme sahiplerine canlı müzik yapılması halinde beyanda bulunulması gerektiği bildirilmiştir. Listede bulunan 1 işletmenin Bar ruhsatlı olduğu bu sebeple 2464 sayılı Belediye

Gelirleri Kanuna göre Eğlence Vergisine tabi olduğu anlaşılmış fakat işletmenin Ramazan ayı dolayısı ile kapalı olduğu tespit edildiği için herhangi bir işlem yapılamamıştır. Ayrıca listede bulunan 3 işletmenin ramazan ayı dolayısı ile canlı müzik yayını yapmadığı ama bayram sonunda canlı müzik yayınına başlayabileceklerini sözlü olarak beyan etmişlerdir.

Bu sebeple bu 3 işletmeye eğlence vergisi beyanı verilmiş ve fiili olarak canlı müzik yayınına başlandığı andan itibaren beyanın doldurularak birimimize müracaatta bulunulması gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca bildirimde bulunulmaması durumunda 213 sayılı VUK nın 127- 131 nci maddelerine göre işlem tesis edileceği hususu ilgililere tebliğ edilmiştir. Bu yönü ile canlı müzik izin belgesi alan işletmelerin tamamının canlı müzik yaptığının kabulunün mümkün olmadığı canlı müzik izin belgesinin tek başına eğlence vergisi mükellefiyeti oluşturmaya

yeterli olmadığı aynı zamanda işletmelerin bir fiil canlı müzik yayını yapması gerektiği yasal zorunluluk olduğundan bu nedenle başkanlığımızca Sayıştay raporunun bu kısmına itiraz mecburiyeti hasıl olmuştur.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında canlı müzik izin belgesi almış olan 22 adet iş yerinden 5 tanesinin kapalı olduğunu belirtmiştir. Kapalı olduğu belirtilen iş yerlerinin eğlence hizmeti sundukları dönemle ilgili eğlence vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmemiş olması belediyenin o dönem için gelir kaybına uğradığını göstermektedir. Canlı müzik izin belgesi alan 12 işyerinin canlı müzik yapmadıklarının tespit edilmiş olduğu belirtilmiştir. Fakat tespitin nasıl yapıldığı ve ilgili işyerlerinin zabıta birimleri tarafından hangi aralıklarla denetlendiği ve yapılan her bir denetim aşamasında tutanak tutulup tutulmadığı kanıtlayıcı belgelerle ispat edilememiştir. Eğlence vergisi mükellefiyeti oluşturmak için canlı müzik izin belgesi almanın tek başına yeterli olmadığı ve aynı zamanda fiili olarak canlı müzik yapılmasının gerektiği belirtilmiştir; fakat ilgili işyerlerinin canlı müzik izin belgesi almak ve bu doğrultuda maddi bir yüke katlanmaktaki amaçlarının canlı müzik yapmamak olduğu düşünülmemektedir. Bulgumuzda tespiti yapılan hususlar doğrultusunda belediye tarafından eğlence hizmeti sunan işyerlerinin incelenmeye başlandığı, fakat canlı müzik izin belgesi alan işyerleriyle ilgili eğlence vergisi mükellefiyeti daha önceden tesis ettirilmediğinden dolayı belediyenin belirli bir süre için gelir kaybına uğramış olduğu görülmüştür. Eğlence hizmeti sunan işyerleriyle ilgili mükellefiyet tesislerinin oluşturulup oluşturulmadığı takip eden denetimlerde izlenecektir.