MEHMET BALiOGLU

Durum Analizinde Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • İdarenin 2015-2019 Stratejik Planı’nın Durum Analizi bölümünde faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmediği tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • Durum analizinde kuruluşun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetlerin ortaya konulmaması.
  • Kuruluşun, kalkınma planları, sektörel ve bölgesel plan ve programlar ile kuruluş kanunundan kaynaklanan yetki, görev ve sorumlulukların ifade edilmemesi.
  • Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin genel hedef ve politikalara uygunluğu, hizmet sunum süreçleri ve hizmet kalitesi, bu alanda benimsenen genel stratejiler, kuruluşun hangi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalıştığı/çalışması gerektiği gibi hususların değerlendirilmemesi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu
  • “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin stratejik planında durum analizini eksiksiz olarak hazırlaması ve faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerini belirlemesi.

Rapor Metni

İdarenin 2015-2019 Stratejik Planı’nın Durum Analizi bölümünde faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmediği görülmüştür.

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’nun amacı stratejik planlama süreci ve stratejik planların kapsam ve içeriği konusunda genel bir çerçeve sunmaktır. Kamu idareleri, ortaya konan ana ilkelere ve kılavuzun genel yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt başlıkları kendi özelliklerini de dikkate alarak şekillendireceklerdir.

Kılavuza göre stratejik planda yer alması gereken temel unsurlardan biri durum analizidir. Kılavuzun “4. Durum Analizi” başlıklı bölümünde durum analizinde kuruluşun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetlerin ortaya konulacağı, kuruluşun, kalkınma planları, sektörel ve bölgesel plan ve programlar ile kuruluş kanunundan kaynaklanan yetki, görev ve sorumlulukların ifade edileceği, kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin genel hedef ve politikalara uygunluğu, hizmet sunum süreçleri ve hizmet kalitesi, bu alanda benimsenen genel stratejiler, kuruluşun hangi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalıştığı/çalışması gerektiği gibi hususların değerlendirileceği ve durum analizi kapsamında tarihi gelişim, kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi, paydaş analizi, kuruluş içi analiz ve çevre analizi değerlendirmelerinin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, İdarenin Stratejik Planı incelendiğinde; stratejik planda durum analizi kapsamında yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Denetim Bulgularında tespit edilen 2015-2019 yılı Stratejik planın durum analizi bölümünde ürün ve faaliyet alanlarının belirlenmesi 2020-2024 Stratejik planı ” Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yürütülecek, Stratejik Planlama Çalışmaları sıkı bir şekilde takip edilecektir. Eksikliği Tespit edilen denetim bulgusu giderilecek; 2020-2024 Stratejik Plan eksiksiz bir şekilde hazırlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulguda tespiti yapılan eksikliklerin giderileceği ve 2020-2024 dönemini kapsayacak olan stratejik planın, mevzuata uygun olarak hazırlanacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.