MEHMET BALiOGLU

Duran Varlıklar İçin Yapılan Harcamaların İlgili Duran Varlık Hesaplarına Kaydedilmesi Yerine Doğrudan Giderleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

– 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi gereken tutarların doğrudan gider yazılması nedeniyle belediyenin duran varlıklarının eksik görünmesi

Temel Bulgular

– 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı hiç kullanılmamış, bu nedenle 630 Giderler Hesabı fazla çalıştırılmış.
– 2014 yılından bu yana yapım işlerine ilişkin harcamalar doğrudan giderleştirilmiş.
– 2018 yılında devam eden yapım işlerine ilişkin ödemeler 258 numaralı hesapta takip edilmeyip 630 Giderler Hesabında giderleştirilmiş.
– Faaliyet Sonuçları Tablosunda 630 numaralı hesabın fazla göründüğü tespit edilmiş.
– Yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan harcamaların 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.
– 251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabının 14.116.188,54 TL, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının 34.414.243,09 TL eksik, 630 Giderler Hesabının ise 31.350.298,24 TL fazla göründüğü tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

– Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 204 ve 190’ıncı maddeleri

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

– Belediyenin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi gereken tutarları doğrudan gider yazmaktan vazgeçmesi ve bu hesabı kullanmaya başlaması gereklidir.
– Belediyenin yapım işlerine ilişkin harcamaları doğrudan giderleştirmemesi ve 258 numaralı hesapta takip etmeyi sağlaması gereklidir.
– Bu düzenleme ve uygulamaların personelin bilgisine sunulması ve sürekli takip edilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına kaydedilmesi gereken tutarların doğrudan gider yazılmak suretiyle muhasebe kaydının yapıldığı, bu hesabın hiç kullanılmadığı bu nedenle 630 Giderler Hesabının fazla çalıştırıldığı görülmüştür.

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nın niteliğinin açıklandığı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 204’üncü maddesine göre bu hesap, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır. Mezkûr yönetmeliğin 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının niteliğini açıklayan 190’ıncı maddesinde; bu hesabın herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, köprü, baraj, tünel, bölme, sarnıç, iskele, hark ve benzeri yapılar ile bunların eklenti ve bütünleyici parçalarının ve bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir. Hesabın işleyişinin anlatıldığı 191’inci maddede ise bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip, yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen yeraltı ve yer üstü düzenlerine ilişkin tutarların yatırımın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte, bu hesaba borç, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak kaydedileceği yer almaktadır.

Buna göre maddi duran varlıklar için yapılan harcamaların 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi, bu tutarların işin geçici kabulünün yapıldığı veya fiilen bittiği tarihte ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılması gerekir.

Yapım işlerine ilişkin harcamalarda 258 hesabının 2014 yılından bu yana hiç kullanılmadığı, harcamaların doğrudan giderleştirilmesi nedeniyle belediyenin duran varlıklarının eksik göründüğü anlaşılmıştır. Ayrıca 2018 yılında devam eden yapım işlerine ilişkin ödemelerin de 258 numaralı hesapta takip edilmesi gerekirken 630 Giderler Hesabında giderleştirildiği bu nedenle Faaliyet Sonuçları Tablosunda 630 numaralı hesabın fazla göründüğü tespit edilmiştir.

Yapılan hatalı kayıtlar neticesinde Bilançoda 251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 14.116.188,54 TL, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 34.414.243,09 TL eksik; Faaliyet Sonuçları Tablosunda ise 630 Giderler Hesabı 31.350.298,24 TL fazla görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Maddi duran varlıklar için yapılan harcamalarımızın 2019 yılı için 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabına işlenilmesine başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Belediye cevabında bulgumuz doğrultusunda düzeltme işlemlerine başlandığını belirtmiştir. Yapılan düzeltme işlemleri 2019 yılı içerisinde gerçekleştiğinden, bahse konu hata 2018 yılı mali tablolarını etkilemiş, Bilançoda 251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabının 14.116.188,54 TL, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının 34.414.243,09 TL eksik, Faaliyet Sonuçları Tablosunda ise 630 Giderler Hesabının 31.350.298,24 TL fazla görünmesine neden olunmuştur. Düzeltme işlemlerine ilişkin inceleme müteakip denetim döneminde yapılacaktır.