MEHMET BALiOGLU

Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermaye Tutarının Gerçeği Göstermemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nin sermaye payının muhasebe kayıtlarında hatalı olarak gösterildiği tespit edilmiştir.
  • Üniversitenin 200.000,00 TL’lik sermaye payı, 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında 66,00 TL olarak yer almaktadır.
  • Bu hata, 2018 yılı Sayıştay denetiminde bulgu konusu yapılmış olmasına rağmen 2019 yılında düzeltilmemiştir.
  • Hata, 2019 yılı bilançosunda da 199.934,00 TL’lik bir tutar farkına yol açmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 163’üncü maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı, Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi’ndeki gerçek sermaye payını (200.000,00 TL) yansıtacak şekilde düzeltilmelidir.
  • Hatanın 2019 yılı bilançosuna da yansıması nedeniyle, 2019 yılı bilançosunda düzeltme yapılması gerekmektedir.
  • 247 Sermaye Taahhütleri Hesabına alacak kaydı yapmak yerine, hatanın kaynağına inilerek doğru muhasebe işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin Döner Sermaye İşletmesi’nde 200.000,00 TL’lik sermaye payının bulunmasına rağmen 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında bu payın 66,00 TL olarak yer aldığı görüldüğünden 2018 yılı Sayıştay denetiminde bulgu konusu yapılmış ancak hata 2019 yılında düzeltilmediğinden 2019 yılı bilançosuna da hata olarak yansımıştır.

Söz konusu bulguda “Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesinde bulunan hisse tutarlarının 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 163’üncü maddesinde; 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının döner sermayeli kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması gerektiğini ve döner sermayeli kuruluşlara verilen sermayenin işletilmesi sonucunda ortaya çıkan ve özel kanunlarında sermayeye eklenmesine yetki verilen kârların bu hesaba kaydedilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Üniversite döner sermaye işletmesinin mali tablolarının incelenmesi neticesinde 500 Sermaye Hesabında kayıtlı 200.000,00 TL olduğu görülmüştür. Buna karşın üniversitenin özel bütçesine ait 2018 bilançosunda 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında 66,00 TL’nin bulunduğu tespit edilmiştir.” Denilmiştir.

Üniversitenin döner sermaye işletmesinde 200.000,00 TL sermaye payı bulunmasına karşın 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında 66,00 TL olarak yer alması sonucu 2018 yılı bilançosunda oluşan 199.934,00 TL hata 2019 yılında düzeltilmediğinden 2019 yılı bilançosuna da hata olarak yansımıştır. Bu hatanın düzeltilmesinde 247 Sermaye taahhütleri hesabına aynı tutarın alacak olarak kaydedilmesi bulguda ifade edilen hatanın düzeltilmesini sağlamayacak ve ödenmiş sermayenin kayıt

edilmesini değil yeni bir tutarın muhasebeleştirilmesiyle sonuçlanacağından 2019 yılında mali tablolara etki eden hata düzelmeden 2020 yılına devredilecektir.