MEHMET BALiOGLU

Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS)’de Görülen Eksiklikler

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Döner Sermayeli İşletmelerin mali verilerinin genel yönetim verileri ile konsolide edilebilmesi hedefleyen Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS), bazı sorunlar içermektedir.
 • Kısmi tahsilat ve ödemelerde yaşanan sistemsel hatalar mükerrer kayıtlara ve mizan kayıtlarının hatalı görünmesine neden olmaktadır.
 • Personel alacaklarının takibinde sistemsel yetersizlikler bulunmaktadır.
 • Cari kartlarda ödemelerin görünmemesi mükerrer ödemelere yol açabilecek bir risk oluşturmaktadır.
 • DMİS ve ENLIL sistemlerinin entegrasyonunun sağlanamaması nedeniyle taşınır kayıtları DMİS sisteminde görüntülenememektedir.
 • İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi Saymanlık hizmetlerinin tek bir merkezden yürütülmesi, rol değiştirirken zaman kaybına neden olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Muhasebenin temel ilkeleri
 • Devlet muhasebesi standartları

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • DMİS sisteminde tespit edilen kısmi tahsilat ve ödeme, personel alacak takibi, cari kart ve entegrasyon sorunlarının giderilmesi gerekmektedir.
 • Hastane belge yönetim sisteminin DMİS’e entegre edilmesi gerekmektedir.
 • Sistemin işleyişini iyileştirmek ve olası sorunları önlemek için ihtiyaçların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Döner Sermayeli İşletmelerin kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve mali verilerinin genel yönetim verileri ile konsolide edilebilmesi hedefleyen Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS), Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce Aralık/2012 tarihinde uygulamaya alınmıştır. DMİS sistemi muhasebe işlemlerinin kontrolünü sağlamaktadır. Genel olarak düzgün çalışmakta olan DMİS sisteminde tespit edilen bazı sorunlar kısaca aşağıda sıralanmıştır:

120 Alıcılar Hesabı, 121 Alacak Senetleri Hesabı, 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı ve 320 Satıcılar Hesabına yapılan kısmi tahsilat ve ödemelerde kısmi tahsilat ve ödeme yapılamadığından, yeniden tahakkuk işlemi yapılması sonucu, mükerrer kayıt nedeniyle mizan kayıtlarının olması gerekenden fazla görünmesine sebep olması,

-135 Personelden Alacaklar Hesabında, Personelden alacakların tahsiline ilişkin olarak DMIS sistemi tahsilat izleme dosyalarına alacak sıra numarası üretmemesi,

-Firma veya şahıslara, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabından ödenen hakedişlerin (320 Satıcılar Hesabından yapılan ödemeler hariç) cari kartta görünmemesi nedeniyle mükerrer ödemeye meydan vermemek için cari karta 103 menüsünün eklenmesi,

-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce ENLIL (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) kullanıldığından ve taşınırlar ENLIL’e girildiğinden (DMIS ve ENLIL entegre edilmediğinden) taşınır kayıtları DMIS sisteminde görünmemesi,

-İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesinin Saymanlık hizmetleri İnönü Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğünce yürütüldüğünden, rol değiştirmek istenildiğinde her iki üniversiteye ait bütün birimler görünmesi ve seçilmek istenilen birimi bulmanın zaman kaybına sebebiyet vermesi,

başlıca sorunlar olarak sıralanabilir.

Her ne kadar idare tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin (ENLIL) DMİS’e

entegresi için firma ile görüşmelerin yapıldığı ve eksikliklerin giderilmesi için de girişimlere başlandığı ancak henüz sonuçlanmadığı anlaşılmıştır.

İşletmenin malî tabloların muhasebenin temel ilkelerine ve devlet muhasebesi standartlarına uygun olacak şekilde hazırlanması ve mali yönetim sisteminin etkinleştirilmesi bakımından; hastane belge yönetim sisteminin entegre olmasının sağlanması ve ihtiyaçların sürekli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.