MEHMET BALiOGLU

Döner Sermaye İşletmesinin İç Kontrol Sistemine Dahil Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Döner Sermaye işletmelerinde iç kontrol sisteminin etkin olmadığı ve iç denetim kapsamına alınmadığı tespit edilmiştir.
 • Döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılması henüz gerçekleştirilmemiştir.
 • Döner Sermaye İşletmesinin iç denetim kapsamında değerlendirilmesi için herhangi bir çalışma mevcut değildir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 5018 sayılı Kanunun Geçici 11. Maddesi
 • 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 3. Maddesi “Tanımlar”
 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 13. Maddesi “Denetim”
 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 599. Maddesi “Hüküm bulunmayan hâller”
 • 30/12/2006 tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
 • 5018 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’in 8’inci maddesi
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir.
 • Döner Sermaye İşletmelerinin kontrol ve denetimi, 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması gerekmektedir.
 • Kurumun iç denetçi atamasının yanı sıra, döner Sermaye İşletmesinin de iç denetim kapsamına alınması tavsiye edilmektedir.

Rapor Metni

Döner Sermaye işletme birimlerinde, iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların etkin olmadığı ve bu birimlerin iç denetim kapsamına alınmadığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 11’inci Maddesi gereğince döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılması, henüz gerçekleştirilmediğinden; bu işletmelerin kontrol ve denetiminin, 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması gerekmektedir.

Bu Yönetmeliğin, “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde; “Bu Yönetmelikte geçen; …

ö) Ön Malî Kontrol: İşletmelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; işletme bütçesine, kullanılabilir ödenek tutarına ve mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü, …

ifade eder.

“Denetim” başlıklı 13’üncü maddesinde;

(1) İşletmeler, ilgili idarenin denetim elemanları, Bakanlık ve Sayıştay tarafından denetlenir.

(2) İşletmeler, ilgili idarelerin iç denetim kapsamında sayılırlar. Kanunun iç denetime ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili idarelerin iç denetçileri tarafından iç denetime tabi tutulurlar.

“Hüküm bulunmayan hâller” başlıklı 599’uncu maddesinde;

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan diğer yönetmelikler ile 30/12/2006 tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin genel esasları, kıyasen uygulanır.” denilmektedir.

5018 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’in 8’inci maddesinde ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nde;

Üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulmasından, işleyişinin gözetilmesinden, izlenmesinden ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır.

Ancak yapılan incelemelerde, Döner Sermaye İşletmesinin iç denetim kapsamında değerlendirilmesi için herhangi bir çalışmanın da mevcut olmadığı görülmüştür. Kurumun iç denetçi atamasının yanı sıra, döner Sermaye İşletmesinin de iç denetim kapsamına alınması tavsiye edilmektedir.