MEHMET BALiOGLU

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Üniversitenin İç Kontrol Sistemi Çalışmalarına Dahil Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Döner Sermaye İşletmesi’ni de kapsayacak şekilde Kamu İç Kontrol Standartları’na uyumlu bir iç kontrol sistemi oluşturulmasına yönelik prosedür ve düzenlemelerin henüz belirlenmediği tespit edilmiştir.
 • İç kontrol organizasyon yapısı oluşturulmamıştır.
 • Kurum içi ve dış riskler tanımlanmamış, önlemler belirlenmemiş ve kurumsal risk yönetim yapısı kurulmamıştır.
 • Hangi riskler için hangi kontrol faaliyetlerinin hangi birimler tarafından uygulanması gerektiğini belirten “Sorumlu Birim/Personel-Risk İlişkisi” kurulmamıştır.
 • İç kontrol sistemi konusunda eğitim ihtiyacına yönelik bir analiz yapılmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55. maddesi “İç Kontrolün Tanımı”
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
 • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Kurum, Döner Sermaye İşletmesini de kapsayacak şekilde Kamu İç Kontrol Standartları’na uyumlu bir iç kontrol sistemi oluşturmak için gerekli prosedür ve düzenlemeleri belirlemelidir.
 • İç kontrol organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
 • Kurum içi ve dış riskler tanımlanmalı, alınacak önlemler belirlenmeli ve kurumsal risk yönetim yapısı kurulmalıdır.
 • Hangi riskler için hangi kontrol faaliyetlerinin hangi birimler tarafından uygulanması gerektiğini belirten “Sorumlu Birim/Personel-Risk İlişkisi” kurulmalıdır.
 • İç kontrol sistemi konusunda eğitim ihtiyacına yönelik bir analiz yapılmalıdır.

Rapor Metni

Kamu İç Kontrol Standartları’na uyumlu bir iç kontrol sistemi oluşturmak üzere, gerekli prosedür ve düzenlemelerin Döner Sermaye İşletmesini de kapsayacak şekilde belirlenmediği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “İç Kontrolün Tanımı”

başlıklı 55 inci maddesinde iç kontrol:

“İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin

zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır.

Kamu idarelerinin iç kontrol sistemlerini kurmak amacıyla, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planlarını hazırlamaları ve planda yer alan faaliyetleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kurumun iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildiğinde; İşletmede, iç kontrol organizasyon yapısının oluşturulmadığı, Kurumda, amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış risklerin tanımlanmadığı, alınacak önlemlerin belirlenmediği ve kurumsal risk yönetim yapısının kurulmadığı, Hangi riskler için hangi kontrol faaliyetlerinin hangi birimler tarafından uygulanması gerektiğini belirten “Sorumlu Birim/Personel-Risk İlişkisi” nin kurulmadığı, İç kontrol sistemi konusunda eğitim ihtiyacına yönelik bir analizin yapılmadığı görülmüştür.

Kurumun, Kamu İç Kontrol Standartları’na uyumlu bir iç kontrol sistemi oluşturmak üzere, gerekli prosedür ve düzenlemeleri Döner Sermaye İşletmesini de kapsayacak şekilde belirlemesi gerekmektedir