MEHMET BALiOGLU

Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtımlarına Geliri Elde Eden Birimlerin Yönetim Kurullarının Karar Vermesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Döner sermaye ek ödemesine ilişkin kararların, yasal olarak yetkilendirilmiş kurullar yerine döner sermaye gelirini elde eden birimin yönetim kurullarınca alındığı tespit edilmiştir.
 • Üniversite Yönetim Kurulu veya yetki devri yapılan Döner Sermaye Yürütme Kurulu haricindeki kurulların döner sermaye ek ödemesi yapma yetkisi bulunmamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in “Yönetim” başlıklı 10’uncu maddesi
 • Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in “ Tanımlar ” başlıklı 3’üncü maddesi
 • Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in “Genel ilkeler” başlıklı 4’üncü maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Yetkisiz kurullarca mevzuata aykırı şekilde yapılan döner sermaye ek ödemesi uygulamalarının sonlandırılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Döner sermaye ek ödemesine ilişkin kararların döner sermaye gelirini elde eden birimin yönetim kurullarınca alındığı tespit edilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in “Yönetim” başlıklı 10’uncu maddesinde:

“Döner sermaye işletmesinin yönetim kurulu, üniversite yönetim kuruludur… Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve bir sayman olmak üzere beş kişiden oluşur…” denilmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde:

“Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Dağıtılacak miktar: İlgili ödeme dönemi için yönetim kurulunun, kanuni sınırlar dâhilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği miktarı,

  u) Yönetim Kurulu: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin yönetim kurullarını, ifade eder.”

  “Genel ilkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde

  “(1) Döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanları ve diğer personele dağıtılacak ek ödemeler, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara ve oranlara uygun olarak yetkili kurullara tanınan yetki çerçevesinde birimler veya alt birimler bazında yapılır…” denilmektedir.

  Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden, döner sermaye ek ödemelerinde yetkili olan kurulun Üniversite Yönetim Kurulu veya Üniversite Yönetim Kurulunun yetki devri yapabileceği Döner Sermaye Yürütme Kurulu olduğu, bunu dışındaki bir kurulun döner sermaye ek ödemesi yapılması konusunda bir yetkisinin bulunmadığı, anlaşılmaktadır.

  Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü iş ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; döner sermaye ek ödemesine ilişkin bazı kararların Üniversite Yönetim Kurulu / Döner Sermaye Yürütme Kurulu tarafından alınmadığı, döner sermaye ek ödemesine ilişkin kararların döner sermaye gelirini elde eden birimin yönetim kurullarınca alındığı, tespit edilmiştir.

  Yetkisiz kurullarca mevzuata aykırı şekilde yapılan döner sermaye ek ödemesi uygulamalarının sonlandırılması gerekmektedir.