MEHMET BALiOGLU

Dokuz Eylül Teknoloji Bölgesi (DEPARK) A.Ş.’ye Tahsis Edilen Araziler ile Binanın Üniversitenin Mali Tablolarında Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı ile DEPARK’a tahsis edilen araziler ve bina, Kurumun mali tablolarında yer almamaktadır.
  • Üniversitenin DEPARK A.Ş.’nin kuruluş sermayesinin bir kısmı karşılığı ayni olarak tahsis ettiği Zeytin Binası ve 27.900 m² büyüklüğündeki arazi de Kurumun mali tablolarında görünmemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 159: Mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarlarının ‘241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’nda izlenmesi gerekir.
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 170 (a) fıkrası (2) bendi: Tahsis edilen taşınmazların Hazineye ait olması durumunda milli emlak birimlerince, diğer kamu idarelerine ait olması durumunda ise yetkili birimlerce muhasebe birimlerine bildirilerek kayıtlarının yapılması gerekir.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • DEPARK’a tahsis edilen arazilerin ve binaların Kurumun mali tablolarına kaydedilmesi.
  • Ayni sermaye olarak DEPARK A.Ş.’ye tahsis edilen Zeytin Binası ve arazinin mali tablolara işlenmesi.

Rapor Metni

Dokuz Eylül Yönetim Kurulunun 13.03.2012 tarih ve 1052 sayılı toplantıda aldığı karar ile Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan DEPARK Tınaztepe Teknoparkına (Resmi adıyla Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi TGB-1 alanı) 17.412,76 m², İnciraltı Sağlık Yerleşkesinde bulunan DEPARK Sağlık Teknoparkına (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi TGB-2 alanı) 10.487,20 m²’lik alan ile (toplam 27.899,96 m²) bu alan üzerinde bulunan 4.030 m² kapalı inşaat alanına sahip betonarme binanın DEPARK Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketinin kullanımına tahsis edildiği, ancak, Kurumun mali tablolarında tahsis edilen arazilerin ilgili hesaplara kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı” başlığını taşıyan 159’uncu maddesinde; mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarlarının bu hesaba kaydedilerek izleneceği şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Diğer taraftan; Üniversitenin DEPARK A.Ş.’nin kuruluş sermayesinin bir kısmı karşılığı ayni olarak kullanımına tahsis ettiği Tınaztepe Kampüsündeki bina (ZEYTİN Binası) ile 27.900 m2 büyüklüğündeki arazi de Kurumun mali tablolarında görünmemektedir.

Yine aynı Yönetmelik’in “25 Maddi Duran Varlıklar” başlığını taşıyan kısımda yer alan 170’inci maddesinin “Maddi Duran Varlıkların Hesaplara Alınması” başlıklı (a) fıkrasının 2 nolu bendinde; tahsis edilen taşınmazlardan, Hazineye ait olanların milli emlak birimlerince, diğer kamu idarelerine ait olanların ise yetkili birimlerce muhasebe birimlerine bildirilerek gerekli kayıtların yapılmasının sağlanacağı belirtilmiş, arsa/arazi niteliğinde olan taşınmazlarla bina niteliğinde olan taşınmazların tahsis işlemlerinin ne şekilde muhasebe kayıtlarına intikal ettirileceği hususu ayrı maddelerde düzenlenmiştir. Buna göre;