MEHMET BALiOGLU

Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulü İle Yapılan Alımlar İçin Öngörülen Üst Limitin Aşılması

Rapor Özet

Ana Konu

 • Doğrudan temin ve pazarlık usulü için öngörülen yıllık limitlerin, mal alımı ve yapım işleri açısından aşıldığı ve Kamu İhale Kurulundan uygun görüşün alınmadığı.

Temel Bulgular

 • Kurumlara göre 22/d kapsamında yapılacak alımların, bütçelerindeki yıllık toplam ödeneklerin %10’unu aşamayacağı.
 • Belediyenin 2018 yılında 22/d ve 21/f kapsamında yapabileceği mal alımı sınırını 5.709.964,24 TL, yapım işinde ise 316.944,97 TL aştığı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Kamu İhale Kanunu’nun 62. Maddesinin (ı) bendi
 • Kamu İhale Genel Tebliği 21.
 • Belediyenin, doğrudan temin ve pazarlık usulü için öngörülen yıllık limitleri aşmaması.
 • Limitlerin aşılması durumunda, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşünün alınması.
 • Doğrudan Temin Sınırının Aşılması durumunun bütçe planlaması sonrası öngörülemeyen giderlerden kaynaklandığı.
 • Bundan sonraki mal ve hizmet alımlarında, doğrudan temin sınırının aşılmaması için gerekli dikkat ve özenin gösterileceği.
 • Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup bundan sonraki yıllarda gereken dikkat ve özenin gösterileceği ifade edilmiştir.
 • Bulgu konusu hususun devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Parasal limitler dahilinde yapılabilen doğrudan temin ve pazarlık usulü için öngörülen yıllık limitlerin, mal alımı ve yapım işleri açısından aşıldığı ve Kamu İhale Kurulundan uygun görüşün alınmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin (ı) bendinde, bu Kanunun 21 ve 22’nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla koyacakları ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı ifade edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği “4734 sayılı Kanunun 62’ nci maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar” başlıklı 21’ inci maddesinde; “4734 sayılı Kanununun 21’inci maddesinin (f) bendi ve 22’nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların temininde kurum ve kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaklardır. Kurum ve Kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı %10 oranını hesaplayacaklardır. Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin %10’unun aşılıp aşılmamasıdır.” denilmek suretiyle bütçe ödeneklerinin yüzde onunun hesaplanmasında mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ayrı ayrı ayrı ele alınacağı belirtilmiştir.

Anılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, kurumların pazarlık usulü (4734-21/f) ve temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç olmak üzere doğrudan temin usulü (22/d) ile yapacakları alımlarının, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin % 10’ unu aşmaması gerekmektedir.

Aşağıdaki tabloda, mal alımı ve yapım işlerine ilişkin yıllık bütçede belirlenen ödenek tutarları, 22/d ve 21/f kapsamında yapılan alımlar ve ödeneklerin %10’unu aşan kısmı gösterilmiştir. Tabloda, %10’luk limit hesaplanırken mal alımı ve yapım işleri için ayrılan ödenek tutarları ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Tablo 11: 4734 Sayılı Kanun’un 21/f ve 22/d Maddeleri Kapsamında Yapılan Alımların %10 Sınırını Aşan Tutarlar

Mal Alımı Giderleri (TL)

Başlangıç Ödeneği

10.711.400,00

Başlangıç Ödeneğinin %10’u

1.071.400,00

Doğrudan Temin Mal Alımı(22/d)

6.781.364,24

Pazarlık Usulü(21/f)

Ödeneği Aşan Tutar

5.709.964,24

Yapım İşi Giderleri (TL)

Başlangıç Ödeneği

1.340.400,00

Başlangıç Ödeneğinin %10’u

134.400,00

Doğrudan Temin Mal Alımı(22/d)

451.344,97

Pazarlık Usulü(21/f)

Ödeneği Aşan Tutar

316.944,97

Tabloda gösterilen verilerden de anlaşılacağı üzere, Belediye 2018 yılında 22/d ve 21/f kapsamında yapabileceği mal alımı sınırını 5.709.964,24 TL, yapım işinde ise 316.944,97 TL aşmıştır.

Sonuç olarak, parasal limitler dahilinde yapılan doğrudan temin ve pazarlık usulünün mevzuatta öngörülen sınırlar içerisinde kullanılması ve belirtilen limitlerin aşılması durumunda Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmalıdır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda belirtilen Doğrudan Temin Sınırının Aşılması durumu bütçe planlaması sonrası öngörülemeyen giderlerin; ilçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların bakım, tadilat, onarım işlerinin yerine getirilmesi, okullardan gelen taleplerin artması, camilerden gelen taleplerin giderilmesi, temizlik hizmetlerinin aksamaması için doğan ihtiyaçların acil karşılanması, ilçemizde faaliyet gösteren Amatör Spor Klüplerinden gelen taleplerin karşılanması, vatandaşlarımızdan gelen taleplerin yerine getirilmesi ( servis, cenaze servisi, etkinlik, organizasyon vb.) gibi durumlarda ortaya çıkmıştır. Bundan sonra yapılacak olan mal ve hizmet alımlarında bulguda belirtildiği gibi hareket edilecek olup, doğrudan temin sınırının aşılmaması için gerekli dikkat ve özen gösterilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup bundan sonraki yıllarda gereken dikkat ve özenin gösterileceği ifade edilmiştir. Bulgu konusu hususun devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.