MEHMET BALiOGLU

Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alımlarda Yasaklılık Teyit İşleminin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Bazı üniversite birimleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/1-d maddesi kapsamındaki alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin yasaklı olup olmadığını teyit etmedi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22/1-d
  • Kamu İhale Genel Tebliği Madde 30.5

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • 4734 sayılı Kanun’un 22/1-d maddesi kapsamında yapılacak alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin yasaklılık sorgulaması yapılmalı ve teyit belgesi işlem dosyasına arşivlenmelidir.
  • Kamu idaresi bulgudaki tespitlere hassasiyet göstermeli ve konu izleyen yıl denetimlerinde takip edilmelidir.

Rapor Metni

Üniversitenin bazı birimlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/1-d maddesi kapsamında gerçekleştirdiği alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin yasaklı olup olmadığının teyit edilmediği görülmüştür.

Kamu ihale Genel Tebliğinin Teyit İşlemleri başlıklı 30.5. maddesinin dördüncü fıkrasında;

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması

halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Doğrudan Temin başlıklı 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ihtiyaç teminlerinde, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin yasaklılık sorgulamasının yapılarak teyit belgesinin işlem dosyasına arşivlenmesi gerekmektedir.

Kamu İdaresi bulgudaki tespitlere hassasiyet göstereceğini ifade etmekle birlikte, konu izleyen yıl denetimlerinde takip edilecektir.