MEHMET BALiOGLU

Doğrudan Temin Usulü ile Yaptırılan Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet Hesabının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne Uygun Yapılmaması

Rapor Özet

 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun yapılmamıştır.
 • Kamu İhale Genel Tebliği’nde, doğrudan temin kapsamındaki yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinde, yaklaşık maliyetin hesaplanması için miktar tespiti ve fiyat araştırmasının yapılması gerektiği belirtilmiştir.
 • Yönetmeliğin 9 ve 10’uncu maddelerinde, yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti ve fiyat ve rayiçlerin tespiti hakkında düzenlemeler bulunmaktadır.
 • Belediye, doğrudan temin suretiyle yaptırılmasına karar verdiği yapım işlerinde miktarlar belirtilmesine karşın yaklaşık maliyetin tutarına ilişkin hesaplama yapılmamıştır.
 • Yaklaşık maliyet hesabının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun yapılması gerekir.
 • Belediye, doğrudan temin usulü ile yaptırılan yapım işlerinde yaklaşık maliyet hesabının Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğine göre bedelin tespiti ile ilgili işin özelliğine göre, kamu kuruluşları, ilgili meslek odaları, gibi kuruluşlardan da fiyat alınması sağlanacaktır.
 • Kamu idaresi, bulguya iştirak ederek, takip eden denetim döneminde, yapılan işlemlerin mevzuata uygun hale getirilip getirilmediğini izleyecektir.

Rapor Metni

Doğ rudan temin usulü ile yaptırılan yapım iş lerinde yaklaş ık maliyetin hesap ş ekli Yapım İş leri İ haleleri Uygulama Yö netmeliğ ine uygun yapılmamış tır.

Kamu İhale Genel Tebliğ inin “4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi gereğ ince ihtiyaç ların temini” baş lıklı 22.5.1’inci maddesinde; “Ancak bu bent kapsamında gerç ekleş tirilecek yapım iş lerinde fiyat araş tırmasının, Yapım İş leri İhaleleri Uygulama

Yö netmeliğ inde belirlenen yaklaş ık maliyetin hesaplanmasına iliş kin esas ve usullere gö re yapılması zorunludur.” denilmiş , Yapım İş leri İ haleleri Uygulama Yö netmeliğ inin “Yaklaş ık maliyete iliş kin ilkeler” baş lıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasında, “İdare tarafından, ihale onay belgesi dü zenlenmeden ö nce, bu Yö netmelikte belirlenen esas ve usullere gö re miktar

tespiti ve fiyat araş tırması yapılmak suretiyle ihale konusu iş in KDV hariç yaklaş ık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gö sterilir.”

Yapım İş leri İ haleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde yaklaş ık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespitinin nasıl olacağ ı belirtilmiş ve “Yaklaş ık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiç lerin tespiti” baş lıklı 10’uncu maddesinde ise,

“(1) İdarelerce, ihale konusu iş in yaklaş ık maliyetine iliş kin fiyat ve rayiç lerin tespitinde;

 1. İhaleyi yapan idarenin daha ö nce gerç ekleş tirdiğ i, ihale konusu iş e benzer nitelikteki iş lerin sö zleş melerinde ortaya ç ıkan fiyatlar,

 2. Kamu kurum ve kuruluş larınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiç ler,

 3. İlgili meslek odaları, ü niversiteler veya benzeri kuruluş larca belirlenerek yayımlanmış fiyat ve rayiç ler,

  ç ) Yü klenici veya alt yü klenici olarak faaliyet gö steren, konusunda deneyimli kiş i ve kuruluş lardan alınacak, ihale konusu iş e benzer nitelikteki iş lere iliş kin maliyetler,

 4. İdarenin piyasa araş tırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri, esas alınır.

 1. İdareler, yaklaş ık maliyete iliş kin fiyat ve rayiç lerin tespitinde (a), (b), (c), (ç ) ve (d)

  bentlerinde belirtilen fiyat ve rayiç lerin birini, birkaç ını veya tamamını herhangi bir ö ncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

 2. İş in bütünü̈ , iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araş tırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş , imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, ü reticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddü t edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiç lerle netleş tirilir.

 3. Fiyat araş tırması iç in yapılan ç alış malarda fiyat sorulacak kiş i ve kuruluş lara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı ö zellikleri ve

standardına yer verilir, fiyat istenecek kiş i ve kuruluş lara aynı koş ulları taş ıyan yazılarla baş vurulur ve fiyatlar Katma Değ er Vergisi hariç istenir. İstenen ö zellikleri taş ımayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları dikkate alınmaz.” dü zenlemesi yapılmış tır.

Belediyenin doğ rudan temin suretiyle yaptırılmasına karar verdiğ i yapım iş lerinde miktarlar belirtilmesine karş ın yaklaş ık maliyetin tutarına iliş kin hesaplama yapılmamış tır. Yapım İ ş leri İ haleleri Uygulama Yö netmeliğ inin 10’uncu maddesinde belirtilen usulde

yaklaş ık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiç lerin tespitinin yapılarak yaklaş ık maliyetin bulunması gerekmektedir.

Doğ rudan temin usulü yle yaptırılacak yapım iş lerinde yaklaş ık maliyetin hesabının Yapım İş leri İ haleleri Uygulama Yö netmeliğ i’ne uygun yapılması gerekir.

Kamu idaresi cevabında; “Doğrudan temin usulü ile yaptırılan yapım işlerinde yaklaşık maliyet hesabının yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğine göre bedelin tespiti ile ilgili işin özelliğine göre; kamu kuruluşları, ilgili meslek odaları, gibi kuruluşlardan da fiyat alınması sağlanacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

Sonuç olarak, Kamu idaresi bulgumuza iştirak etmiş olup, takip eden denetim döneminde, yapılan işlemlerin mevzuata uygun hale getirilip getirilmediği izlenecektir.