MEHMET BALiOGLU

Doğrudan Temin Sürecinde Tespit Edilen Hususlar

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre doğrudan temin ile gerçekleştirilen hizmet, yapım ve mal alımlarında sözleşme imzalanmadığı, metraj düzenlenmediği, teknik özelliklerin belirtilmediği ve fiyat tekliflerinin tarih ibaresi içermediği tespit edilmiştir.
  • Bu durumun 4734 sayılı Kanunda yer verilen ihale ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
  • Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.1.1.3. maddesi “Doğrudan temine ilişkin açıklamalar”

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilen hizmet alımı ile yapım işlerinde oluşabilecek kontrol riskinin önlenmesi amacıyla ilgili mevzuatın gerektirdiği durumlarda sözleşme imzalanması gerekmektedir.
  • Aynı kapsamda yapılan alımlarda ve yapılan işlerde metraj düzenlenmesi, teknik özelliklerin belirtilmesi ve fiyat tekliflerinin usulüne uygun olması gerekmektedir.

Rapor Metni

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre doğrudan temin ile gerçekleştirilen; hizmet işleri ile yapım işi kapsamındaki bina bakım onarım işlerinin ifasının belli bir süreyi gerektirmesine rağmen ilgili yüklenici ile sözleşme imzalanmadığı; hizmet alımı ile bakım ve onarım işlerinde metraj düzenlenmediği; hizmet ve yapım işleri ile mal alımında teknik özelliklerin belirtilmediği ve yine aynı kapsamda gerçekleştirilen alımlarda isteklilerden alınan fiyat tekliflerinin tarih ibaresi içermediği tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Doğrudan temine ilişkin açıklamalar” başlıklı

22.1.1.3. maddesinde; “ Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması

zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması İdarelerin takdirindedir.” denilmiştir. Anılan Tebliğ düzenlemesi uyarınca yapılacak alımlarda sözleşme düzenlemesi zorunludur.

Doğrudan temin kapsamında gerçekleştirilen hizmet alımı ile yapım işlerinde oluşabilecek kontrol riskinin önlenmesi amacıyla ilgili mevzuatın gerektirdiği durumlarda sözleşme imzalanması gerektiği; ayrıca aynı kapsamda yapılan alımlarda ve yapılan işlerde metraj düzenlenmemesi, teknik özelliklerin belirtilmemesi ve fiyat tekliflerinin usulüne uygun olmamasının 4734 sayılı Kanunda yer verilen ihale ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Kamu İdaresince gerekli çalışmaların başlatıldığı anlaşılmış olup 2019 yılı itibariyle bulgu konusu devam etmektedir.