MEHMET BALiOGLU

Doğrudan Temin Kayıt Formunun Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Yüklenmemesi

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Belediye, doğrudan temin usulü ile yaptığı alımları EKAP’a yüklememiştir.
  • Kamu idaresi bulguya katılmakta olup doğrudan temin usulü ile yapılacak alımlarda doğrudan temin kayıt formunun düzenleneceğini bildirmiştir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
  • Kamu İhale Genel Tebliği

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Doğrudan temin usulü ile yapılan alımların, doğrudan temin kayıt formunun doldurulmak suretiyle EKAP’a yüklenmesi gerektiği.
  • Yasal ve düzenleyici çerçevede yer alan hükümlere uyulması gerektiği.

Rapor Metni

Belediyenin, kullanılacağı durumlar belirli şartlara bağlanan doğrudan temin usulü ile yapmış olduğu alımlarını doğrudan temin kayıt formunu doldurmak suretiyle EKAP’a yüklemediği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde, bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu belirtilmiş olup mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak olan ihaleler Kanun’un 18’inci maddesinde sayılmıştır. Doğrudan temin usulü, ihale usulleri arasında sayılmamış olup Kanun’un 22’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumların oluşması halinde kullanılabilecek olan özel nitelikli bir alım yöntemidir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 30’uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının ikinci bendinde;

Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar, takip eden ayın onuncu gününe kadar “Doğrudan Temin Kayıt Formu” doldurularak EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bilgilerini tam ve düzenli olarak göndermeyen idarelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde yapacakları başvuruların değerlendirilmesi sırasında bu husus dikkate alınacaktır” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının ı bendinde ise Kanun’un 21 ve 22’nci maddelerinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, bütçeye bu amaçla konacak ödeneklerin %10’unu aşabilmesinin Kamu İhale Kurulunun uygun görüşüne bağlı olduğu belirtilmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin beşinci bölümü incelendiğinde, ihale usulü ile yapılan kamu harcamaları ile 4734 sayılı Kanun’da sayılan ihale usulleri arasında sayılmayan doğrudan temin usulü ile yapılan alımlara ilişkin bilgilerin EKAP’a yüklenmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Ancak Akyurt Belediyesinin doğrudan temin usulü ile yapmış olduğu alımları doğrudan temin kayıt formunu doldurmak suretiyle EKAP’a kaydetmediği tespit edilmiştir. İlgili mevzuat uyarınca, doğrudan temin usulü ile yapılan alımların doğrudan temin kayıt formu doldurulmak suretiyle EKAP’a yüklenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizin 2018 yılı içerisinde doğrudan temin yolu ile yapılan alımlarda EKAP web sayfasından “Doğrudan Temin Kayıt Formu” düzenlememiş olup, Kamu İhale Genel Tebliği 30’uncu maddesi dokuzuncu fıkrası ikinci bendi gereği işlemler tesis edilecek olup ilgili kayıt formları düzenlenecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi bulguya katılmakta olup doğrudan temin usulü ile yapılacak alımlarda doğrudan temin kayıt formunun düzenleneceğini bildirmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılan alımların, doğrudan temin kayıt formunun doldurulmak suretiyle EKAP’a yüklenmesinin kamu alımlarında kullanılan usullerin takibinin yapılması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin i bendinde belirtilen doğrudan temin sınırının takip edilmesi bakımından önem arz ettiği değerlendirilmektedir.