MEHMET BALiOGLU

Doğalgaz Dağıtım Şirketindeki Ortaklık Payının Muhasebeleştirilmemesi

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular:

  • Yalova Belediyesi, 26.09.2005 tarihinde … Gaz Dağıtım Şirketi’ne %4,05 ortaklık payı ile ortak olmuştur.
  • Ortaklık payının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
  • 2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde; doğalgaz dağıtım şirketi ortaklık payına isabet eden 40.800,00 TL tutarının muhasebe kayıtlarına alınmadığı anlaşılmıştır.
  • Belirtilen muhasebe kaydının yapılmaması 2018 yılı mali tablolarındaki 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’nın hatalı bilgi içermesine yol açmıştır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve:

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 181. maddesi
  • 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun 4. maddesi
  • Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Yönetmeliği’nin 21. maddesi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları:

  • Doğalgaz dağıtım şirketindeki ortaklık payının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre muhasebeleştirilmesi önerilmektedir.
  • İdarenin mali tablolarının daha doğru ve güvenilir hale getirilmesi için ortaklık payının muhasebe kayıtlarına alınması gereklidir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı-Hesabın niteliği” başlıklı 181’inci maddesinde;

“(1) Bu hesap, mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun 4’üncü maddesi ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Yönetmeliği’nin 21’inci maddesine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan doğalgaz dağıtımı lisansını alan yüklenicilerin ilgili belediyeleri sermaye koyma şartı aranmaksızın %10 nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmeleri zorunludur.

Yalova Belediyesi sınırları içinde gaz dağıtım lisansı alan … Gaz Dağıtım Şirketi’ne 26.09.2005 tarihinde % 4,05 ortaklık payı ile ortak olunmuştur. Dolayısıyla ortaklık payının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

İdarenin 2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde; doğalgaz dağıtım şirketi ortaklık payına isabet eden 40.800,00 TL tutarının muhasebe kayıtlarına alınmadığı anlaşılmıştır. Belirtilen muhasebe kaydının yapılmaması 2018 yılı mali tablolarındaki 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’nın hatalı bilgi içermesine yol açmıştır.

Kamu idaresi cevabında; ‘’Doğalgaz Dağıtım Şirketindeki ortak payı, 07.01.2019 tarih ve 586 no’lu muhasebe işlem fişi ile 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler hesabına kaydedilmiştir’’ denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; doğalgaz dağıtım şirketindeki ortaklık payının 07.01.2019 tarih ve 586 numaralı yevmiye ile muhasebe kayıtlarına alındığı belirtildiğinden; bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.