MEHMET BALiOGLU

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine Aykırı Olarak Sosyal Denge Sözleşmesine Hüküm Konulması

Rapor Özet

  • Memurlara verilecek yiyecek yardımı ile kullanımı Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları yönetmelikle tespit edilir.
  • Yiyecek bedelinin üçte ikisi (Ankara, İstanbul ve İzmir için) ve yarısı (diğer iller için) kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.
  • Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre sosyal denge tazminatı tutarı belediyelerde belediye başkanının teklifi ve belediye meclisince karar verilmesi durumunda sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere belediye başkanı ile ilgili sendika temsilcisi arasında sözleşme yapılabileceği belirtilmektedir.
  • Bayrampaşa Belediyesi ile BEM-BİR-SEN Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında 2018 yılı içerisinde ödenecek sosyal denge tazminat tutarlarını belirlemek için hazırlanıp imza altına alınan memur toplu sözleşmesinin “Aylık Toplu Sözleşme Yardımı” başlıklı 15’inci maddesinde, yemek bedeli ile ilgili olarak kurum bütçesinden karşılanamayacak kısım belediye bütçesinden karşılanıp tamamlanacağı hükmüne yer verilmiştir.
  • Belediye tarafından Devlet Memuru Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine göre kurum bütçesinden karşılanabilecek yiyecek bedelinin üst sınırı üçte ikidir.
  • Memur toplu sözleşmesine belediye bütçesinden karşılanabilecek yiyecek bedelinin üst sınırını aşacak şekilde ödemede bulunulmasına ilişkin hükme yer verilmesinin ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Öneriler

  • Belediye tarafından Devlet Memuru Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine göre kurum bütçesinden karşılanabilecek yiyecek bedelinin üst sınırı üçte iki olarak uygulanması gerekmektedir.
  • Memur toplu sözleşmesine belediye bütçesinden karşılanabilecek yiyecek bedelinin üst sınırını aşacak şekilde ödemede bulunulmasına ilişkin hüküm çıkarılmalıdır.
  • Kamu İdaresi tarafından bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup mevzuata aykırı durumun sonlandırılacak şekilde gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edilmiştir.
  • Bulgu konusu yapılan tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre personelden kesinti yapılması gereken yiyecek bedelinin bir kısmının bütçeden karşılanacağı memur toplu sözleşmesinde hüküm altına alındığı tespit edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Yiyecek Yardımı” başlıklı 212’nci maddesinde “Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur.” denilmektedir.

Söz konusu madde hükmüne istinaden çıkarılan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin “Yemek Servis Giderleri” başlıklı 4’üncü maddesinde “Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.” denilmektedir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması” başlıklı 32’nci maddesinin ilk paragrafında sosyal denge tazminatı tutarının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi ve belediye meclisince karar verilmesi durumunda sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere belediye başkanı ile ilgili sendika temsilcisi arasında sözleşme yapılabileceği belirtilmektedir.Memur toplu sözleşmesindeki amacın sözleşme dönemi ile sınırlı olmak üzere memurlara verilecek sosyal denge tazminatını belirlemek olduğu bunun dışında sözleşme hakkını toplu sözleşme gibi düşünerek sözleşme metnine yetkilendirilen husus dışında başkaca hükümlerin konulması uygun değildir.

Bayrampaşa Belediyesi ile BEM-BİR-SEN Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında 2018 yılı içerisinde ödenecek sosyal denge tazminat tutarlarını belirlemek için hazırlanıp imza altına alınan memur toplu sözleşmesinin “Aylık Toplu Sözleşme Yardımı” başlıklı 15’inci maddesinde “Belediye çalışanlarının yemek bedeli ile ilgili olarak ;657 sayılı

kanunun 212.maddesine istinaden hazırlanan ve 19/11/1986 tarih 11220 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi ile uygulanması ile karşılanmayan kısmı belediye bütçesinden karşılanıp tamamlanır.” denilmiştir.

Belediye tarafından Devlet Memuru Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine göre kurum bütçesinden karşılanabilecek yiyecek bedelinin üst sınırı üçte ikidir. Memur toplu sözleşmesine belediye bütçesinden karşılanabilecek yiyecek bedelinin üst sınırını aşacak şekilde ödemede bulunulmasına ilişkin hükme yer verilmesinin ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda, sosyal denge sözleşmesinde Belediye bütçesinden karşılanabilecek yiyecek bedelinin üst sınırını aşacak şekilde ödemede bulunulmasına ilişkin hükme yer verilmesinin ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu belirtildiğinden, bahse konu tutarın yemekhane hizmetinden faydalanan personelden karşılanması yönünde gerekli işlemler tesis edilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup mevzuata aykırı durumun sonlandırılacak şekilde gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edilmiştir. Bulgu konusu yapılan tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.