MEHMET BALiOGLU

Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerde Kesin Teminat Bedelinin Eksik Alınması

Rapor Özet

  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerden bazılarından alınması gereken kesin teminat bedelinin eksik hesaplandığı ve alındığı tespit edilmiştir.

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce kesin teminat alınır.
  • Belediye tarafından yapılan taşınmaz kiralamalarında ve diğer gelir getirici nitelikteki kiralama ihalelerinde kesin teminatın eksik hesaplandığı ve alındığı tespit edilmiştir.
  • Kiracının taahhüdünü yerine getirmesini sağlamak amacıyla alınan kesin teminatın eksik alınması, idarenin zararını kesin teminattan karşılayamama riskini içinde barındırmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Eksik alınan teminat bedellerinin ilgili kişilere/firmalara talep yazıları gönderilerek tamamlanması.
  • Kamu idarelerinin eksik alınan teminat bedellerini mevzuata uygun olarak tamamlaması.

Rapor Metni

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerin bazılarından alınması gereken kesin teminat bedelinin eksik hesaplandığı ve alındığı görülmüştür.

2886 sayılı Kanun’un “Kesin teminat” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir”

Denilmektedir.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere kesin teminat bedeli toplam ihale bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Ancak Belediye tarafından yapılan taşınmaz kiralamalarında ve diğer gelir getirici nitelikteki kiralama ihalelerinde kesin teminat bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na aykırı olarak eksik hesaplandığı ve alındığı tespit edilmiştir.

Örneğin; kira karşılığı yapım modeli ile yer altı otoparkı ve kafeterya yapımı ve 20 yıllığına işletilmesi işi” nin sözleşme bedeli 6.120.000,00 TL olup kesin teminatı bu tutarın

%6 sı olan 367.200,00 TL iken kiracıdan 91.800,00 TL tutarında kesin teminat mektubu alınmıştır. Diğer bir başka örnek; Kütahya Belediyesi mücavir alan sınırlarında muhtelif yerlere kent mobilyalarının yapılarak 10 yıllığına işletme hakkının kiralanması işinin ihale bedeli 4.800.000,00 TL olup kesin teminatı bu tutarın %6 sı olan 288.000,00 TL iken kiracıdan 150.000,00 TL tutarında kesin teminat mektubu alınmıştır. Diğer bir yıldan fazla kiralama işlemlerinde de aynı durum mevcuttur.

Kiracının taahhüdünü, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmesini sağlamak amacıyla alınan kesin teminatın eksik alınması, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmediği durumlarda idarenin zararını kesin teminattan karşılayamama riskini içinde barındırmakta ve açıkça mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Özetle; bulguda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların birimler tarafından sürdürülmekte olduğunu ve eksik alınan teminat bedellerinin mevzuata uygun olarak tamamlanması amacıyla ilgili kişilere/firmalara talep yazılarının yazıldığını ifade etmiştir.

Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup eksik alınan teminat bedellerinin tamamlanması için gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edilmiştir. Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.