MEHMET BALiOGLU

Derneklere Mevzuata Aykırı Olarak Taşınmaz Tahsis Edilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

Belediyenin mülkiyetinde bulunan 7 adet taşınmazın mevzuata aykırı olarak derneklere tahsis edildiği, tahsis edilen söz konusu taşınmazların ise dernekler tarafından üçüncü kişilere kiralandığı görülmüştür.

Temel Bulgular

  • Belediye Kanunu’na göre, belediyeler taşınmazlarını ancak belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda tahsis edebilirler.
  • Belediye tarafından derneklere tahsis edilen taşınmazların çoğu, derneklerin amaçları dışında kullanılmış ve üçüncü kişilere kiralanmıştır.
  • Belediye tarafından derneklere tahsis edilen taşınmazların tahsisi sırasında gerekli yasal prosedürlerin yerine getirilmediği görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75’inci maddesinde;

  • “…
  • Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda
  • …»

maddeleri yer almaktadır.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyeler, taşınmazlarını tahsis ederken yasal prosedürleri yerine getirmeli ve taşınmazların tahsis amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamalıdır.
  • Belediyeler, derneklere tahsis edilen taşınmazların kullanımını düzenli olarak denetlemeli ve taşınmazların amaçları dışında kullanılması durumunda gerekli yasal işlemleri yapmalıdır.
  • Belediyeler, derneklere tahsis edilen taşınmazların üçüncü kişilere kiralanmasını önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır.

Rapor Metni

Belediyenin mülkiyetinde bulunan 7 adet taşınmazın mevzuata aykırı olarak derneklere tahsis edildiği, tahsis edilen söz konusu taşınmazların ise dernekler tarafından üçüncü kişilere kiralandığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75’inci maddesinde;

“…

Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda